Identifikācijas numurs
2023/12
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts
Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:
 1. Iepirkuma priekšmets: “Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO 9001, Vides pārvaldības sistēmas ISO 14001 un Energopārvaldības sistēmas ISO 50001 pārsertifikācijas un periodiskās 2 gadu uzraudzības pakalpojuma sniegšana Rīgas brīvostas pārvaldei”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Kalpaka bulvāris 12, Rīga. Tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu sniegšana 3 (trīs) gadu periodā.
 4. Samaksas nosacījumi: samaksa 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un finanšu piedāvājumā noteikto pakalpojumu sniegšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2023.gada 12.oktobra plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums, Finanšu piedāvājums, Pretendenta pieredzes apraksts, Pakalpojuma izpildē piedāvāto speciālistu saraksts un cita dokumentācija, kas apliecina pretendenta kvalifikācijas prasību (4.pielikms) izpildi.
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendentam pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
  4. Pretendents atbilst noteiktajām kvalifikācijas prasībām (4.pielikums). Lai apliecinātu kvalifikācijas prasības, pretendents sagatavo pretendenta pieredzes aprakstu (5.pielikums) un pakalpojuma izpildē piedāvāto speciālistu sarakstu (6.pielikums), pievienojot kvalifikāciju un pieredzi apliecinošos dokumentus.
Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”

4. pielikums “Pretendenta kvalifikācijas prasības”

5. pielikums “Pretendenta pieredzes apraksts”

6. pielikums “Pakalpojuma izpildē piedāvāto speciālistu saraksts” 
Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Ineta Čače
Kontakttālrunis
67030828
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Līguma slēgšanas tiesības piegādātāju izvēles procedūrā “Kvalitātes pārvaldības sistēmas ISO 9001, Vides pārvaldības sistēmas ISO 14001 un Energopārvaldības sistēmas ISO 50001 pārsertifikācijas un periodiskās 2 gadu uzraudzības pakalpojuma sniegšana Rīgas brīvostas pārvaldei” piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Bureau Veritas Latvia” par piedāvāto līgumcenu 7790,00 EUR bez PVN.