zala osta

Rīgas osta ir unikāla tā iemesla dēļ, ka tās vairāk nekā 6000 ha plašajā teritorijā gar Daugavas upes krastiem mūsdienīgiem kravu termināļiem, visdažādāko kravu apstrādei un ostas infrastruktūras megaprojektiem jāsadzīvo ar NATURA 2000 aizsargājamām teritorijām, dabas liegumiem, vēstures pieminekļiem un pilsētnieku iecienītām atpūtas vietām. Tas uzliek pienākumu Rīgas brīvostas pārvaldei un ostas uzņēmumiem saimniekot ostā īpaši atbildīgi pret vidi un cilvēkiem.

Rīgas osta ir viena no zaļākajām un videi draudzīgākajām ostām Eiropā. Vides pārvaldība ostā tiek nodrošināta atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām.

Mērķtiecīga politika, kas vērsta uz ostas ilgtspējību, kā arī mūsdienīgu tehnoloģiju un viedo risinājumu radītās iespējas, ļauj attīstīt efektīvu ostas saimniecisko darbību, saglabājot nepiesārņotu vidi, dabas daudzveidību un pilsētnieku dzīves kvalitāti.

Par videi draudzīgu saimniekošanu Rīgas ostas teritorijā un Latvijas likumdošanā noteikto vides kvalitātes prasību ievērošanu atbild ostā strādājošie komersanti. Tiem jānodrošina likumdošanai un saņemtajām atļaujām atbilstošu tehnoloģisko procesu ievērošana, iekārtu un aprīkojuma tehniskā stāvokļa uzturēšana, kā arī vides risku izvērtēšana un novēršana savos uzņēmumos.

Uzņēmumu darbības atbilstību likumdošanas prasībām vides saglabāšanas jomā kontrolē Valsts vides dienests.

Rīgas brīvostas pārvalde nodrošina sistemātisku vides monitoringu ostas teritorijā, atbild par kopējo vides risku apzināšanu un to laicīgu novēršanu.


Vides politika un vides monitorings Rīgas ostā:

Avotiņš
Vilis Avotiņš
VIDES NODAĻAS VADĪTĀJS

Diennakts tālruņi ārkārtas gadījumiem:

 • Gaisa piesārņojuma gadījumā


 • Piesārņojuma noplūdes un ārkārtas situāciju gadījumā

  • Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs
   112
  • Ostas policijas Operatīvās vadības nodaļa
   +371 66709777
  • Vides SOS aplikācija
   Lejupielādēt

 • Trokšņa traucējumu gadījumā


 

Jūs var interesēt: