pārvalde

Rīgas ostas pārvaldību realizē Rīgas brīvostas pārvalde. Pārvaldes sastāvā ir ostas valde - augstākā lēmējinstitūcija un tai pakļauts izpildaparāts, kuru vada ostas pārvaldnieks. Rīgas Brīvostas pārvalde ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas atrodas Ministru kabineta pārraudzībā, un tās valdījumā ir nodota teritorija, kurā atrodas Rīgas osta. Rīgas brīvostas pārvaldes galvenās funkcijas ir:

  • valdījumā nodotās ostas zemes un infrastruktūras apsaimniekošana, attīstīšana un iznomāšana privātajiem komersantiem (landlord funkcija)
  • ostas noteikumu izstrādāšana, ieviešana un kontrole
  • ostas attīstības programmas izstrādāšana un realizācija
  • kuģošanas drošības uzturēšana
  • drošības, sabiedriskās kārtības un vides aizsardzības nodrošināšana ostas teritorijā
  • ostas maksu noteikšana un iekasēšana
  • līgumu slēgšana ar komercsabiedrībām par to darbību ostā
  • atļauju izsniegšana darbībai speciālās ekonomiskās zonas režīmā

Funkciju īstenošanai Rīgas brīvostas pārvalde izmanto tikai tās rīcībā esošos finanšu līdzekļus, kurus veido ieņēmumi no ostas maksām, ko maksā Rīgas ostā apkalpotie kuģi, kā arī no zemes un piestātņu nomas maksām, ko maksā ostā strādājošie komersanti. Rīgas brīvostas pārvalde nesaņem finanšu līdzekļus ne no valsts, ne no pašvaldības budžeta.

Rīgas brīvostas pārvalde nenodarbojas ar komercdarbību. Komercdarbību ostā – kravu pārkraušanu un uzglabāšanu, pasažieru apkalpošanu, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, veic privātie komersanti saskaņā ar Latvijas likumdošanu un Rīgas brīvostas noteikumiem.

Rīgas Brīvostas pārvalde ir atbildīga par ostas ilgtermiņa attīstības stratēģiju, mērķiem un darbības virzieniem

Izstrādātā Rīgas brīvostas Attīstības programma 2019 - 2028 gadam ietver ostas vīziju, misiju, stratēģiskos mērķus un rīcības plānu turpmākajiem 10 gadiem.


Misija

Apmierināt tirgus pieprasījumu pēc kvalitatīviem visu veidu kravu pārkraušanas pakalpojumiem, pielāgojoties klientu vēlmēm un globālajām tirgus izmaiņām, kā arī piedāvājot pievilcīgus uzņēmējdarbības nosacījumus.

Nodrošināt pievilcīgu investīciju piesaistes vidi ostas kravu pārkraušanas, kravu apstrādes un ražošanas attīstībai, lai sniegtu stabili augošu ieguldījumu Latvijas ekonomikā.

Ar sociāli atbildīgas politikas īstenošanu nodrošināt apkārtējās vides ilgtspēju un dialoga veidošanu starp ostu un sabiedrību.


Vīzija

Multifunkcionāla, moderna un ilgtermiņa attīstībā orientēta osta transporta koridoru krustpunktā ar pieaugošu nozīmi globālajā kravu un pasažieru transporta ķēdē, kas klientiem nodrošina drošus un uzticamus augstas kvalitātes ostas pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām un atbilstoši Eiropas ostu labajai praksei.

Ilgtspējīgs Baltijas mēroga biznesa, ražošanas uzņēmumu un investīciju piesaistes centrs ar būtisku pienesumu tautsaimniecībā.

Rīgas brīvostas izaugsme ir balstīta uz sociāli atbildīgas politikas īstenošanu, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un rūpēm par vidi. Attīstot visaptverošu un integrētu transporta infrastruktūru, Rīgas osta  veido ilgtermiņa sadarbību ar sabiedrību, kā arī valsts un pašvaldības institūcijām.


Jūs var interesēt: