Rīgas ostas darbības un pārvaldības principi ir noteikti LR “Likumā par ostām” un LR “Rīgas brīvostas likumā”. Ostas augstākā lēmējinstitūcija ir Rīgas brīvostas valde. Valdes lēmumu izpildi nodrošina izpildaparāts – Rīgas brīvostas pārvalde, ko vada pārvaldnieks.

Rīgas brīvostas pārvalde administrē ostas darbību, nodod nomā ostas zemi un infrastruktūru privātajiem komersantiem, kā arī atbild par ostas publiskās infrastruktūras uzturēšanu un drošību. Rīgas brīvostas pārvalde nenodarbojas ar komercdarbību.

Privātie komersanti veic komercdarbību ostā – kravu pārkraušanu un uzglabāšanu, pasažieru apkalpošanu, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, saskaņā ar Latvijas likumdošanu un Rīgas brīvostas noteikumiem.


Jūs var interesēt: