Apstiprināta  

ar Rīgas brīvostas valdes

2021.gada 25.janvāra lēmumu Nr.3, (prot.nr.2, p.4)

Spēkā no 2021.gada 1.februāra.

ostas struktura