rop starpt

Dalība starptautiskajās organizācijās

Pasaules brīvo zonu organizācija (WFZO)

Pasaules brīvo zonu organizācija ir globāla bezpeļņas organizācija, kas nodrošina vienotu, kolektīvu balsi, kas pārstāv brīvo zonu intereses visā pasaulē. Tā darbojas arī kā ideju un labāko prakses piemēru apmaiņai. Viens no organizācijas galvenajiem mērķiem ir palielināt izpratni par ieguvumiem, ko spēj nodrošināt brīvās zonas.

Rīgas brīvostas pārvalde par WFZO biedru kļuva 2015. gada februārī.


Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padome (TPKP)

TPKP ir nekomerciāla transporta asociācija ar neierobežotu darbības laiku, kas reģistrēta 1997.gadā Šveicē. 
Galvenie TPKP uzdevumi ir:

  • visu kravu pārvadājumos Transsibīrijas maršrutā iesaistīto dalībnieku mijiedarbības koordinēšana;
  • dalība tādu tiesību normatīvo dokumentu izstrādē, kuri reglamentē pārvadājumu procesu Transsibīrijas maršrutā;
  • priekšlikumu kravu pārvadājumu apjoma palielināšanai Transsibīrijas maršrutā gatavošana;
  • dalība citu sabiedrisko un transporta organizāciju darbībā savas kompetences ietvaros.

Šobrīd TPKP sastāvā ir vairāk nekā 100 kolektīvo biedru no 23 valstīm, kuru starpā ir Eiropas, Āzijas un NVS valstu dzelzceļi, vadošie jūras kravu pārvadājumu nodrošinātāji, operatori un ekspeditori, ostas un stividoru kompānijas, administrācijas un pašvaldības, telekomunikāciju un mārketinga kompānijas, apsardzes dienesti un masu informācijas līdzekļi.

Rīgas brīvosta par Transsibīrijas pārvadājumu koordinācijas padomes biedru kļuva 2014.gada septembrī.


Eiropas Kruīza organizācija (CE)

Eiropas Kruīza organizācija ir Ziemeļeiropas un Rietumeiropas kruīza ostu un galamērķu B2B (business-to-business) tīkls. Savu biedru vārdā CE nodrošina profesionālu un uzticamu sadarbību ar pievienoto vērtību kruīzu līnijām un to viesiem. Eiropas Kruīza organizācija pulcē ap 140 biedriem no 20 valstīm. Organizācijas mērķis - būt atbilstošai kruīzu industrijas attīstībai.


Baltijas Ostu organizācija (BPO)

Baltijas Ostu organizācija ir reģionāla ostu organizācija, kas iedvesmo un atbalsta savus biedrus, vienlaikus aktīvi sadarbojoties ar attiecīgiem nozares partneriem. BPO mērķis ir sekmēt sadarbību starp ostām, kā arī uzraudzīt un uzlabot kuģošanas iespējas Baltijas jūras reģionā. Pašlaik organizācijā ir iekļauta 41 osta no 9 Baltijas jūras reģiona valstīm un 7 sadraudzības biedri.


Eiropas Jūras Ostu organizācija (ESPO)

Eiropas Jūras ostu organizācija pārstāv tās biedru kopīgās intereses un sekmē to uzskatu un vērtību popularizēšanu Eiropas institūcijās un politikas veidotāju starpā. Organizācija palīdz biedriem gūt labāku izpratni par nozarei nozīmīgām politikas iniciatīvām, kā arī sekmē Eiropas politikas veidotāju labāku izpratni par ostu pārvalžu lomu un nozīmi. ESPO iesaistās arī pastāvīgā dialogā ar visām ieinteresētajām personām ostu un jūrniecības nozarē ieinteresētajām personām Eiropā.


Starptautiskā Ostu asociācija (IAPH)

Šobrīd IAPH apvienojušies 200 pastāvīgie biedri – 90 valstu vadošās ostas. Asociācijas mērķis ir pārstāvēt jūrniecības intereses globālā mērogā, balstoties uz spēcīgu biedru sadarbību un informācijas apmaiņu, kas ļauj risināt kopīgus problēmjautājumus, veicināt ilgtspējīgu praksi un pastāvīgi uzlabot ostu sniegtos pakalpojumus.


Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) jau vairāk nekā divdesmit gadus ir pirmā kontaktpersona visiem, kas iesaistās ekonomiskajā sadarbībā starp Vāciju un Baltijas valstīm. Šobrīd AHK ir vairāk nekā 470 biedruzņēmumi, tādējādi Vācijas un Baltijas valstu uzņēmumiem tā spēj nodrošināt izcilas tīklošanās iespējas.

AHK saviem biedriem un klientiem piedāvā dažādus pakalpojumus un konsultācijas saistībā ar veiksmīgu ieiešanu tirgū. Līdzās minētajam tā aktīvi pārstāv savu biedru intereses valdībā un valsts pārvaldes iestādēs.


Starptautiskais ostas pilsētu tīkls (AIVP)

AIVP ir starptautiska organizācija, kas 30 gadu garumā pulcē daudzus ostas un pilsētas mijiedarbības un attīstības procesos iesaistītos publiskā un privātā sektora pārstāvjus. Tās sastāvā ir ostu pārvaldes, valsts un pašvaldību institūcijas, jūras un upju transporta organizāciju pārstāvji, ostu pakalpojumu sniedzēji, pilsētas plānošanas speciālisti un ainavu arhitekti, universitātes, pētniecības institūti un novatori. Organizācijas mērķis ir uzlabot attiecības starp ostu un pilsētu, veicinot savstarpēju sadarbību, izpratni un izglītošanas darbu.


Starptautiskā Ostu Kapteiņu asociācija (IHMA)

Starptautiskā Ostu Kapteiņu asociācija ir profesionāla organizācija, kurā tiek pārstāvētas vairāk nekā 50 valstis. IHMA apvieno ostas kapteiņus un vadošo amatu pārstāvjus, kas veic ostas operāciju kontroles funkciju izpildi. Starptautiskās Ostu Kapteiņu asociācijas mērķi ir veicināt drošu, efektīvu un ilgtspējīgu ostas darbību un pārstāvēt ostu kapteiņu profesionālo nostāju, intereses un viedokli starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā.


Kruīzu līniju starptautiskā asociācija (CLIA)

1975. gadā dibinātā Kruīza līniju starptautiskā asociācija (CLIA) ir pasaulē lielākā kruīzu industrijas organizācija, kas apvieno visus nozarē iesaistītos spēlētājus – kruīzu līniju operatorus, kruīzu ostas, tūrisma kompānijas, pakalpojumu sniedzējus un pat kuģu būvētavas un tehniskā aprīkojuma nodrošinātājus.

Dalība šajā organizācijā sniedz iespēju sadarboties ar pasaulē lielāko kruīza līniju operatoriem, tādējādi veicinot kruīza sektora attīstību ostā.

Par CLIA biedru Rīgas brīvostas pārvalde kļuva 2018. gada jūnijā.