Infrastruktūra ES līdzfinansēts Sabiedrība Pabeigts
Jahtu osta

Programma:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

3.prioritāte “Uzlabots jahtu ostu tīkls”, 3.1. specifiskais mērķis: “Uzlabots mazo ostu tīkls ar kvalitatīviem ostu pakalpojumiem”

Projekta mērķis:

Stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi.

Projekta aktivitātes:

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta aktivitātes tiks īstenotas divos virzienos – investīcijas jahtu ostu infrastruktūrā un ostu tīkla mārketings. Jahtu ostu infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošanas aktivitātes papildinās iepriekšējā ostu projektā (EST-LAT harbours) veiktās investīcijas, kas veicinās ostu tīkla drošības standartu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos.

Investīcijas ostu infrastruktūrā tiks vērstas uz:

 • Navigācijas drošības uzlabošanu: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšanu ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijām, bojām, viedām bojām, navigācijas zīmēm).
 • Jaunu piestātņu izveidi: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas.
 • Investīcijām vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtām.
 • Labākiem pakalpojumiem burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamību piestātnēs, servisa ēku celtniecību vai rekonstrukciju, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā.
 • Pakalpojumu klāsta paplašināšanu: degvielas uzpildes punkti, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu), inventāru un aprīkojumu jahtu ziemošanas pakalpojumu attīstībai un remontdarbu veikšanai. 

Ostu tīkla mārketinga aktivitātes paredz popularizēt Austrumbaltijas piekrasti (Igaunija un Latvija) kā pievilcīgu, interesantu un drošu burāšanas galamērķi. Mērķa grupa ir burātāji no Vācijas, Somijas, Zviedrijas, Polijas un arī vietējie - Latvijas un Igaunijas burātāji.

Projekts paredz šādas mārketinga aktivitātes:

 • Dalību tūrisma/jahtu starptautiskās izstādēs.
 • Dalību un projekta rezultātu prezentēšanu starptautiskos burātāju sadarbības tīklos un pasākumos.
 • Iepazīšanās vizīšu organizēšanu žurnālistiem,  blogeriem, mērķa grupām.
 • Jahtu ostu kataloga trešā izdevuma sagatavošanu, iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas - līdz Narvai) un piekrastes ceļveža izveide.
 • Projekta mājaslapas pilnveidi, digitālo mārketingu.
 • Mārketinga satura izgatavošanu un izplatīšanu (sociālie tīkli, raksti žurnālos u.c.)

Projekta rezultāts

Projekta rezultātā tiks uzlabota Igaunijas un Latvijas jahtu ostu infrastruktūra un sniegti kvalitatīvāki pakalpojumi, kā arī sekmēta mazo ostu starptautiskā atpazīstamība un iekļaušanās ostu tīklā.

Projekta partneri:

 • Rīgas plānošanas reģions (Latvija) – vadošais partneris
 • Kurzemes plānošanas reģions (Latvija)
 • Biedrība “Igaunijas mazo ostu attīstības centrs” (Igaunija)
 • Salacgrīvas ostas pārvalde (Latvija)
 • Rīgas Brīvostas pārvalde (Latvija)
 • Jūrmalas ostas pārvalde (Latvija)
 • Engures ostas pārvalde (Latvija)
 • Rojas ostas pārvalde (Latvija)
 • SIA New Yacht Marina (Latvija)
 • Pāvilostas ostas pārvalde (Latvija)
 • SIA AK Pāvilosta Marina (Latvija)
 • Fonds “Hījumā ostas” (Igaunija)
 • AS Saarte Liinid (Igaunija)

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2020. - 31.12.2022

Projekta kopējais budžets: 3 304 285.93 EUR, t.sk. ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums ir 2 808 643.01 EUR. Rīgas brīvostas pārvalde projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto projekta budžetu 243 500,00 EUR (ERAF atbalsts 206 550,00 EUR).

Projekta tīmekļa vietne:

EastBaltic Harbours projekts

 

 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


Saistītās ziņas: