Identifikācijas numurs
2022/9
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

 1. Iepirkuma priekšmets: “Par tiesībām izīrēt speciālās fiziskās sagatavošanas (tuvcīņas) zāli un nodrošināt viena sertificēta tuvcīņas instruktora pakalpojumus Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas vajadzībām”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Pakalpojums jānodrošina trīs gadu periodā (2022., 2023. un 2024.gadā): katru gadu no 1.septembra līdz 31.oktobrim, vienu reizi nedēļā (trešdienās no plkst.10:00 līdz 12:00 (120 minūtes)) atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.
 4. Samaksas nosacījumi: par tekošajā mēnesī notikušām nodarbībām Pasūtītājs samaksā nākamajā mēnesī 10 (desmit) dienu laikā pēc Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2022.gada 5.jūlija plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
  1. aizpildīts un parakstīts Pieteikums (1.pielikums);
  2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums);
  3. tās personas sertifikāta (par tiesībām apmācīt un pieņemt ieskaites speciālajā fiziskajā sagatavošanā (tuvcīņā)) kopija, kura tiks iesaistīta līguma izpildē.
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Oskars Pavro
Kontakttālrunis
27884074
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Par iepirkuma uzvarētāju, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīta SIA “T777J” (vienotais reģ. Nr. 40103847789). Saniegto pakalpojumu līgumcena 4294,25 EUR bez PVN.