Identifikācijas numurs
2022/5
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai izbraukuma ēdināšanas pakalpojumam Lielās Talkas 2022 pasākuma ietvaros talciniekiem Kundziņsalas un Sarkandaugavas ostu apkaimēs, atbilstoši šādām prasībām:

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Izbraukuma ēdināšanas pakalpojums Lielās Talkas 2022 pasākuma ietvaros atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām pakalpojuma sniegšanas un ēdienkartes prasībām.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
 3. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks Kundziņsalā, Kundziņsalas 6. šķērslīnija Nr.10, Rīgā 19.04.2022., plkst. 14.00. Dalība iepriekš jāpiesaka pie iepirkumā norādītās kontaktpersonas.
 4. Līguma izpildes laiks: 30. aprīlī no plkst. 10:00 līdz 16:00
 5. Izpildes vieta: Kundziņsala, Kundziņsalas 6. šķērslīnija Nr.10, Rīga.
 6. Samaksas nosacījumi: Avansa maksājums nav paredzēts. Par sniegto pakalpojumu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusējas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
 7. Piedāvājumu iesniegšana: Tehniskais piedāvājums ar pavadvēstuli jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv līdz 2022. gada 25. aprīļa plkst.23:59.
 8. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
  • aizpildīts un parakstīts Pieteikums (1.pielikums);
  • Tehniskais piedāvājums (3.pielikums);
  • vismaz viena atsauksmes vēstule no klienta, kuram Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021. un 2022. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) sniedzis Tehniskajā specifikācijā norādītājam līdzvērtīgu izbraukuma ēdināšanas pakalpojumu.
 9. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  • Pretendents ir reģistrēts vai atzīts kā pārtikas aprites uzņēmums PVD (vai līdzvērtīgā institūcijā ārvalstī, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti), kas apliecina tiesības atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likumam piedalīties pārtikas apritē.
  • Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021. un 2022. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) sniedzis Tehniskajā specifikācijā norādītājam līdzvērtīgu izbraukuma ēdināšanas pakalpojumu.
  • nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  • pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Sabiedrisko attiecību nodaļas komunikācijas speciāliste Inga Šabovica

Kontakttālrunis
26457160
Saziņas e-pasts