Identifikācijas numurs
2022/14
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

 1. Iepirkuma priekšmets: “Akumulatoru baterijas Kuģu satiksmes vadības sistēmas VTS9760 nepārtrauktiem barošanas avotiem (UPS)”
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Preču piegāde adresē: Meldru iela 5a, Rīga.
 4. Samaksas nosacījumi: 10 (desmit) dienu laikā pēc darījuma apliecinoša dokumenta parakstīšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2022.gada 12.oktobra plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums, Finanšu piedāvājums, un, ja nepieciešams – Tehniskās specifikācijas 2.punktā noteiktā dokumentācija.
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

2. pielikums “Finanšu piedāvājums”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Pēteris Zalūksnis
Kontakttālrunis
67082020
Saziņas e-pasts