Identifikācijas numurs
27
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

 1. Iepirkuma priekšmets: “8 (astoņu) kuģošanas drošību apdraudošu zemūdens objektu izcelšana un utilizācija”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Baltās baznīcas kanāls. Darbu uzsākšana - ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
 4. Samaksas nosacījumi: 10 (desmit) dienu laikā pēc darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2021.gada 1.novembra plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums ar norādītajiem pielikumiem (Tehniskās specifikācijas 4. un 5.punkta izpildi apliecinošie dokumeti), Finanšu piedāvājums.
 7. Prasības pretendenta profesionālajam spējām: Darbus veic sertificēti ūdenslīdēji ar tiesībām veikt zemūdens objektu apsekošanas un izcelšanas darbus līdz 18m dziļumam.
 8. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
 9. Kontaktpersona: Arnis Šmits, tālr. 67082001, mob. 29246774, e-pasts: arnis.smits [at] rop.lv

 

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkmā”

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”;

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”;

4. pielikums “Dziļumu mērījumu planšete ar zemūdens objektiem”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Ostas kapteinis Arnis Šmits
Kontakttālrunis
67082001
Saziņas e-pasts
arnis.smits@rop.lv