Rīgas brīvostas pārvalde ir sertificēta atbilstoši kvalitātes vadības standartam ISO 9001 un vides pārvaldības standartam ISO 14001. Kvalitātes vadības un vides pārvaldības pasākumi ir vērsti uz Rīgas brīvostas pārvaldes darbības efektivitātes un klientu apmierinātības paaugstināšanu, kā arī uz Rīgas ostas darbības mērķu sasniegšanu, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu un konkurētspējas paaugstināšanu.


Kvalitātes vadības standarts

Kopš 1999. gada Rīgas brīvostas pārvalde ir sertificēta ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmā. Tas nozīmē pastāvīgu darbinieku atbildības un kompetences paaugstināšanu, regulāru vadības sistēmas auditēšanu un iespējas nodrošināt nepārtrauktu attīstību, uzlabojot pārvaldības, lēmumu pieņemšanas un procesu vadības sistēmu, kā arī iekšējo darba vidi.


Vides pārvaldības standarts

Kopš 2005. gada Rīgas brīvostas pārvalde ievēro vides pārvaldības standarta ISO 14001 prasības, ko apliecina starptautiski atzīta uzņēmuma Bureau Veritas Quality International izsniegts sertifikāts. Sertifikācija apliecina Rīgas brīvostas pārvaldes atbalstu vides aizsardzībai un tās darbības pastāvīgu atbilstību vides normatīvo aktu prasībām, veicot nepārtrauktus uzlabojumus vides pārvaldības jomā.

Vides pārvaldības sistēmas ietvaros ir izvērtēta Rīgas brīvostas pārvaldes darbība, tās mijiedarbība ar vidi un identificēti būtiskie vides aspekti, kas saistīti ar:

  • kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu;
  • uzņēmumu darbības radīto gaisa piesārņojumu;
  • ostas teritorijas piesārņojuma risku;
  • bīstamo un piesārņojošo kravu apriti.

Apzinoties būtisko aspektu nozīmīgumu, Rīgas brīvostas pārvalde izstrādājusi dokumentus un noteikusi atbildīgās struktūras, kas nodrošina būtisko aspektu pārvaldību.


Energopārvaldības standarts

Kopš 2020. gada Rīgas brīvostas pārvaldes pārvaldības sistēma ir atzīta par atbilstošu Energopārvaldības standarta ISO 50001 prasībām. Energopārvaldības sistēma ir instruments, ar kura palīdzību ir iespējams racionālāk un efektīvāk izmantot enerģiju. Instrumenta izveides mērķis ir enerģijas izmaksu samazināšana un iestādes konkurētspējas paaugstināšana. Lai sistēma atbilstu noteiktajiem standarta kritērijiem, uzņēmumam tā regulāri ir jāpilnveido.

RBP energoefektivitātes veicināšanas pasākumos ietilpst:

  • iekārtu un tehnoloģiskā procesa uzlabošana;
  • ēku atjaunošana un pārbūve;
  • energopatēriņa uzskaite un analīze;
  • ilgtermiņa risinājumu, kas var uzlabot energosniegumu, izvērtēšana;
  • pētījumu veikšana, kā arī ieguvu un ieguldījumu analizēšana.

Jūs var interesēt: