Identifikācijas numurs
2024/3
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem: 

 1. Iepirkuma priekšmets: “Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana mazdārziņos, pie Daugavgrīvas šosejas, Rīgā”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Atbilstoši līguma nosacījumiem, paredzot, ka projektēšanas darbiem (saņemot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi) jābūt pabeigtiem 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža (līguma projekts – 6.pielikums)
 4. Samaksas nosacījumi: 100% no līguma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas (līguma projekts – 6.pielikums).
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv ()), līdz 2024.gada 15. martam plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums dalībai iepirkumā (1. pielikums), Finanšu piedāvājums (3.pielikums), Pretendenta piedāvātā personāla CV (5.pielikums) tai pievienojot dokumentāciju, kas apliecina pretendenta speciālista kvalifikāciju un profesionālo pieredzi.
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendentam pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
  4. Pretendents atbilst noteiktajām kvalifikācijas prasībām (4.pielikums). Lai apliecinātu kvalifikācijas prasības, pretendents sagatavo informāciju par pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām (5.pielikums) pievienojot prasītos kvalifikāciju un pieredzi apliecinošos dokumentus.
Pielikumā:
1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā
2. pielikums “Tehniskā specifikācija”
3. pielikums “Finanšu piedāvājums”
4. pielikums “Pretendenta kvalifikācijas prasības”
5. pielikums “Pretendenta piedāvātā personāla CV”
6. pielikums “Iepirkuma līguma projekts” 
7. pielikums “Tehniskās specifikācijas 1. pielikums “Teritorijas plāns””.
8. pielikums “Tehniskās specifikācijas 2. pielikums “Topogrāfiskais plāns””.
Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Vides un inženiertehniskā departamenta
direktore
Jeļena Krēsle
Kontakttālrunis
+371 67030858
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Pamatojoties uz Rīgas brīvostas pārvaldes rīkotās piegādātāju izvēles procedūras „Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana mazdārziņos, pie Daugavgrīvas šosejas, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr. 2024/3) rezultātiem, iepirkuma līgums tiks slēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "US ARHITEKTI" (vienotais reģistrācijas Nr. 40203020228). Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā iepirkuma procedūras noteikumiem un pretendenta piedāvāto līgumcenu 9 850 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro).