Identifikācijas numurs
2023/2
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) uzaicina iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma procedūras priekšmets ir Rīgas brīvostas pārvaldes automobiļu obligātā (OCTA) apdrošināšana saskaņā ar tehniskās specifikācijas Nr. 1 (2. pielikums) prasībām un brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana saskaņā ar tehniskās specifikācijas Nr. 2 (3. pielikums) un prasībām. Apdrošināšana tiks veikta saskaņā ar pasūtītāja un tā pilnvarotas personas – akciju sabiedrības “UNIBROKKER” izstrādāto apdrošināšanas programmu.
 2. Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) nomenklatūras kods: 66514110-0 Automašīnu apdrošināšanas pakalpojumi (Motor vehicle insurance Services).
 3. Līguma darbības laiks: Brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana 1 (viens) gads, no 2023. gada 1. marta. Obligātā (OCTA) apdrošināšana 1 (viens) gads. Obligātās (OCTA) apdrošināšana polišu darbības sākuma laiks ir 3 mēnešu periods, sākot no 2023. gada 1. marta.
 4. Vienību skaits: Brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana 15 (piecpadsmit) vienības, obligātā (OCTA) apdrošināšana 17 (septiņpadsmit) vienības. Vienību skaits var mainīties 20 % ietvaros no kopējā pasūtītāja autoparka transportlīdzekļu skaita.
 5. Apdrošināšanas prēmijas maksājumu skaits: Apdrošināšanas prēmija apmaksa par transportlīdzekļu brīvprātīgo (KASKO) un obligāto (OCTA) apdrošināšanu tiks veikta vienā maksājumā.
 6. Atklātā iepirkuma procedūrā nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus.
 7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja apdrošināšanas brokeris ir akciju sabiedrība “UNIBROKKER” vienotais reģistrācijas numurs: 40103360091, juridiskā adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012, kas tiks pieaicināts apdrošināšanas piedāvājumu vērtēšanā, nodrošinās apdrošināšanas līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju un veiks brokerim uzdotos pienākumus noslēgtā apdrošināšanas līguma laikā.
 8. Apdrošināšanas prēmijai ir jāietver sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pilnvarotās personas – akciju sabiedrība “UNIBROKKER” apdrošināšanas brokera komisija – 10% apmērā no apdrošināšanas prēmijas, bet kopā nepārsniedzot 1 500 euro.
 9. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: iepirkumā noteiktajām prasībām atbilstošus piedāvājumus ar viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma procedūras priekšmetu kopumā (KASKO un OCTA apdrošināšana 12 mēnešu periodā).
 10. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv ()  līdz 2023. gada 24. februāra plkst.23:59.
 11. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
  • aizpildīts un parakstīts “Pieteikums dalībai iepirkumā” (forma 1.pielikumā);
  • pielikums – Tehniskais piedāvājums OCTA apdrošināšanai (forma 4. pielikumā)
  • pielikums – Tehniskais piedāvājums KASKO apdrošināšanai (forma 5. pielikumā)
  • pielikums – Finanšu piedāvājums (forma 6. pielikumā)
 12. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  • Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības veikt apdrošināšanu / sniegt apdrošināšanas pakalpojumus.
  • Pretendentam (personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām) piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādi vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
  • nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  • pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

 1. pielikums – “Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā” (forma).
 2. pielikums – Tehniskā specifikācija Nr. 1 (OCTA)
 3. pielikums – Tehniskā specifikācija Nr. 2 (KASKO)
 4. pielikums – Tehniskais piedāvājums OCTA apdrošināšanai (forma)
 5. pielikums – Tehniskais piedāvājums KASKO apdrošināšanai (forma)
 6. pielikums – Finanšu piedāvājums (forma)
Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontakti

Administratīvā departamenta Resursu pārvaldības nodaļas ostas autotransporta administrators-sagādnieks Jānis Šiliņš tālr. 67030811

Kontaktpersona
Administratīvā departamenta Resursu pārvaldības nodaļas ostas autotransporta administrators-sagādnieks Jānis Šiliņš
Kontakttālrunis
67030811
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvalde rīkotās piegādātāju izvēles procedūras „Rīgas brīvostas pārvaldes automobiļu brīvprātīgā (KASKO) un obligātā (OCTA) apdrošināšana” (id. Nr. 2023/2) noteikumiem, tika noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu KASKO un OCTA apdrošināšanai 12 mēnešu periodā.

Akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiāles piedāvātā līgumcena 4 030 EUR (četri tūkstoši trīsdesmit euro) ir viszemākā, tādēļ iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par Rīgas brīvostas pārvaldes automobiļu brīvprātīgās (KASKO) un obligātās (OCTA) apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanu ir piešķirtas akcine draudimo bendrove "Gjensidige" Latvijas filiālei (vienotais reģistrācijas Nr. 40103595216).