Identifikācijas numurs
RBP_2022/70
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

  1. Iepirkuma priekšmets: “Ostas sistēmu dizaina un lietotāja saskarnes (UIX) darbi”.

  2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).

  3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Darbi izpildāmi viena gada periodā atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.

  4. Samaksas nosacījumi: apmaksa par paveiktajiem darbiem tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

  5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2022.gada 11.aprīļa plkst.23:59.

  6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:

 6.1. aizpildīts un parakstīts Pieteikums (1.pielikums);

 6.2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums);

 6.3. vismaz 2 (divu) klientu atsauksmes, kas apliecina dalības nosacījumu pretendentiem 7.1.punktā noteikto prasību izpildi, un kas dizaina kvalitāti un raksturo to kā “lietotājam draudzīgu” un “atbilstošu biznesa vajadzībām”.

7. Dalības nosacījumi pretendentiem:

 7.1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021. gadā un 2022. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir izpildījis vismaz 2 (divus) projektus, kuros vismaz 2 (divām) interaktīvām saskarnēm tika veikta analīze, saskaņots projektējums un izstrādāts              dizains;

 7.2. pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

 7.3. pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;

 7.4. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

 1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

 2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

 3. pielikums “Finanšu piedāvājums”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Deniss Bičkovs
Kontakttālrunis
67030876
Saziņas e-pasts
deniss.bickovs@rop.lv
Rezultāti

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piegādātāju izvēles procedūrā “Ostas sistēmu dizaina un lietotāja saskarnes (UIX) darbi” (id. Nr.RBP_2022/70) piešķiramas: SIA "Advanced Learning & Communications" Reģ. Nr. 40103545874, pretendenta piedāvāto līgumcenu 8 820,00 EUR bez PVN;