Identifikācijas numurs
2024/4
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Pārtraukta iepirkuma procedūra
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem: 

 1. Iepirkuma priekšmets: Komandējumu organizēšanas pakalpojums” - ārvalstu dienesta braucienu plānošana attiecībā uz aviobiļešu, prāmja, vilciena biļešu, viesnīcu rezervēšanu, ceļojumu apdrošināšanas noformēšanu, transporta pakalpojumu rezervēšanu, vīzu noformēšanu un citu nepieciešamo servisu nodrošināšanu, vairāku iespējamo variantu piedāvāšanu, iespējamo atlaižu noskaidrošanu un saņemšanu, kā arī konsultēšanu.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Rīga. Līgums tiks slēgts uz 1 gada termiņu, ar tiesībām to pagarināt uz nākamo 1 gada termiņu. Kopējais līguma termiņš nedrīkst pārsniegt 3 gadus. Līgumam ir maksimālais saņemto starpniecības pakalpojumu summas ierobežojums - EUR 9800,00 (deviņi tūkstoši astoņi simti euro) bez PVN. Līguma termiņš tiek ierobežots līdz nosacījumam, kas iestājas pirmais – maksimālā līguma summas sasniegšana vai 3 gadu termiņš.
 4. Samaksas nosacījumi: Pēcapmaksa atbilstoši sniegto pakalpojumu apjomam un piedāvātajām cenām 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2024.gada 7.martam plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums, Tehniskais piedāvājums (papildus pievienojot Tehniskajā specifikācijā norādītos dokumentus) un Finanšu piedāvājums.
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendentam pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

2. pielikums “Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums”.

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Undīne Bitīte
Kontakttālrunis
67030836
Saziņas e-pasts
Rezultāti

15.03.2024 tika pieņemts lēmums pārtraukt piegādātāju izvēles procedūru.