Identifikācijas numurs
24
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: Rīgas brīvostas četrdaļīgā sienas kalendāra 2022. gadam, galda kalendāra ar blociņiem 2022. gadam un kalendāra aploksnes izgatavošana atbilstoši Tehniskai specifikācijai (1. pielikums).
 2. Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (1. pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (2. pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
 3. Iepirkuma līguma izpildes laiks: Preču piegādes laiks – 20 dienu laikā  pēc abpusēji saskaņotas maketa saņemšanas no Pasūtītāja. 
 4. Samaksas nosacījumi: Pēc preču piegādes - 10 (desmit) dienu laikā pēc darījuma apliecinoša dokumenta saņemšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2021. gada 14. oktobrim plkst. 12:00.
 6. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
  4. pretendentam nepieciešama pieredze apjoma un kvalitātes ziņā līdzvērtīgu projektu realizācijā pēdējo 3 gadu laikā. Par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti sienas un galda kalendāru ražošanas projekti vismaz Tehniskajā specifikācijā norādītajā kvalitātē un apjomos. Lai apliecinātu pieredzi, nepieciešams norādīt projekta līguma slēgšanas gadu, līguma priekšmetu, pasūtītāju un pasūtītāja kontaktinformāciju.   
 7. Kontaktpersona: Vita Gerharde, tālr. 67030874, e-pasts: vita.gerharde [at] rop.lv

Pielikumā:

- 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 3 lp.;

- 2. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 lp.;

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Vita Gerharde
Kontakttālrunis
67030874
Saziņas e-pasts
vita.gerharde@rop.lv