Искать

Архив

Проект Рекострукция подходного канала для захода судов в Рижский порт

en_tentea_beneficiaries_logo3_small

2011.gada 5.jūlijā Rīgas Dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.3387 "Par paredzētās darbības- pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas akceptēšanu". icon Lēmums (382.45 kB)

Paziņojums par iesniegumu par  paredzētās darbības akceptēšanu

2011.gada 28.aprīļa Rīgas Brīvostas valdes sēdē tika pieņemts lēmums par paredzētās darbības akceptēšanu. Sabiedrība ar Rīgas brīvostas valdes lēmumu var iepazīties icon Valdes Lēmums - pieejas kanāla IVN (260.28 kB). Atbilstoši 2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 200 „Paredzētās darbības akceptēšanas kārtība” 9.punktam, paredzētā darbība tiks uzskatīta par akceptētu, ja lēmumu akceptēt paredzēto darbību būs pieņēmusi Rīgas brīvostas valde un Rīgas dome. Rīgas Brīvostas pārvalde ir iesniegusi Rīgas domē nepieciešamos dokumentus lēmuma pieņemšanai.

Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) 21.04.2011 ir izdevis Atzinumu Nr.5 par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu. Atzinums publicēts VPVB mājas lapā: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=248.

Paredzētās darbības ierosinātājs:

Rīgas brīvostas pārvalde, PVN maksātāja Nr. LV90000512408, Adrese: Kalpaka bulv. 12, Rīga, Latvija, LV-1010, Tālr. (+371) 67030800.

Paredzētā darbība: Rīgas ostas pieejas kanāla rekonstrukcija. Ietekmes uz vidi novērtējums pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijai tika uzsākts 2008.gada 30.maijā, kad Vides pārraudzības valsts birojs, izskatot Valsts vides dienesta 2008.gada 28.maija ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā izvērtējuma rezultātu un tam pievienotos materiālus, pieņēma lēmumu Nr.252 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.panta 2) punktu, 3.pantu, 4.panta (1)daļas3)punktu, 41., 11., 13. un 14.pantu.

Paredzētās darbības norises vieta: Rīga, Daugavas un Rīgas jūras līča akvatorijs posmā no pieņemšanas bojas līdz Kundziņsalas vidusdaļai (piestātne KS-34) un piegulošā akvatorija teritorija grunts izvietošanai.

Sabiedrība var iepazīties ar noslēguma ziņojumu Rīgas Brīvostas pārvaldes mājas lapā: http://www.rop.lv/ru/port/okruzhajushhaja-sreda/vliyanie-na-okruzh-sredu/1123-proekt-rekostruktsiya-podkhodnogo-kanala-dlya-zakhoda-sudov-v-rizhski-port.html

 


Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) ir iesniegti SIA „Estonian, Latvian and Lithuanian Environment” sagatavotie komentāri par VPVB, institūciju , ekspertu un nevalstisko organizāciju saņemtajiem priekšlikumiem par  pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) Noslēguma ziņojumu un tā kopsavilkumu.

icon VALSTS INSTITŪCIJU UN NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU KOMENTĀRU PĀRSKATS (196.81 kB)
icon LABOJUMI UN PAPILDINĀJUMI NOSLĒGUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLAJĀ VERSIJĀ (1.77 MB)
icon VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA UN BIROJA PIEAICINĀTĀ EKSPERTA KOMENTĀRU PĀRSKATS (109.65 kB)

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Noslēguma ziņojuma sagatavošanu.

Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) ir iesniegts SIA „Estonian, Latvian and Lithuanian Environment” sagatavotais pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) Noslēguma ziņojums un tā kopsavilkums.

IVN Noslēguma ziņojums un tā kopsavilkums ir pieejams sabiedrībai šādās vietās:

icon Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums 1-3 nodaļa (5.07 MB)
icon Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums 4-9 nodaļa (4.41 MB)
icon Pielikums nr.01 (2.59 MB)
icon Pielikums nr.02 (673.78 kB)
icon Pielikums nr.03 (1.57 MB)
icon Pielikums nr.04 (79.92 kB)
icon Pielikums nr.05 (2.01 MB)
icon Pielikums nr.06 (83.53 kB)
icon Pielikums nr.07 (73.31 kB)
icon Pielikums nr.08 (1.05 MB)
icon Pielikums nr.09 (9.88 MB)
icon Pielikums nr.10 (8.67 MB)
icon Pielikums nr.11 (2.19 MB)
icon Pielikums nr.12 (2.86 MB)
icon Pielikums nr.13 (694.79 kB)
icon Pielikums nr.14 (2.25 MB)
icon Pielikums nr.15 (277.18 kB)
icon Pielikums nr.16 (849.46 kB)
icon Pielikums nr.17 (13.52 MB)
icon Pielikums nr.18 (142.27 kB)


Rakstveida komentārus un priekšlikumus par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma Noslēguma ziņojumu un tā kopsavilkumu 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

icon Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums Protokols (13.53 MB)

icon RBP iesniegums par paredzeto darbibu (282.91 kB)

icon VPVB lemums 252 par IVN proceduras piemerosanu (246.26 kB)

Paziņojums par Rīgas Brīvostas pārvaldes paredzētās darbības pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Publicēts laikrakstā „Latvijas vēstnesis” 2010.gada 17.augustā.

Rīgas Brīvostas pārvalde, juridiskā adrese: Saivas iela 40, Rīga, LV-1030, tālr. 67030800, www.rigasbrivosta.lv, paziņo, ka:
2010.gada 16.augustā Rīgas brīvostas pārvalde Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) ir iesniegusi pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu (IVN darba ziņojums) un tā kopsavilkumu, ko izstrādājusi SIA "Estonian, Latvian and Lithuanian Environment" saskaņā ar VPVB 16.04.2009. izdoto "Programma pieejas kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējumam".

Laikā no 2010.gada 16.augusta līdz 2010.gada 4.septembrim IVN darba ziņojums un tā kopsavilkums publiski pieejams:
• Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23 (tālr. 67321173),
• Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rīgā, Rūpniecības ielā 23 (tālr. 67084278),
• Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46, LV-1002, (tālr. 67012283),
• Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21, LV-1045 (tālr. 67026602),
• Rīgas brīvostas pārvaldes administrācijā Rīgā, Kalpaka bulvārī 12 (tālr. 67030800),
• Rīgas brīvostas pārvaldes internetvietnē.

Sabiedriskā apspriešana notiks 2010.gada 30.augustā plkst. 16.00 Rīgas brīvostas pārvaldes konferenču zālē Rīgā, O.Kalpaka bulvārī 12.

Paredzētā darbība ir pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu lieltonnāžas kuģu (līdz 130 000 dwt Aframax klases tankkuģu un 175 000 dwt kravas kuģu) ienākšanu un apkalpošanu Rīgas ostā, kā arī drošu kuģu satiksmi, samazinot jebkādu kuģošanas negadījumu notikšanas iespējamību.
Rīgas ostas galvenā kuģu ceļa padziļināšanas darbus tiek plānots veikt divās kārtās. Kuģu ceļa daļu no pieņemšanas bojas līdz Rīnūžiem (piestātne MKR-1) plānots padziļināt līdz -17 metriem, jo pie Krievu salas plānots izbūvēt dziļūdens piestātnes ar grunts atzīmi -17 metri. No Rīnūžiem (piestātne MKR-1) līdz piestātnei KS-34 plānots padziļināt līdz -15 metriem.
Padziļināšanas darbus plānots veikt divos etapos:
- pirmais etaps - kuģu ceļa no pieņemšanas bojas līdz piestātnei KS-34 padziļināšana līdz -15 metriem. Realizācijas laiks: no 2012. līdz 2014.gadam;
- otrais etaps - kuģu ceļš no pieņemšanas bojas līdz Rīnūžiem (piestātne MKR-1) tiks padziļināts līdz -17 metriem. Realizācijas laiks: no 2014. līdz 2018.gadam.
Darba ziņojums ir sagatavots ar mērķi sniegt visām ieinteresētajām personām informāciju par ietekmi uz vidi un sabiedrību, ko radīs paredzētās darbības realizācija, kā arī par lēmumiem, kas līdz šim pieņemti šī projekta plānošanas un apspriešanas gaitā. Ietekmes uz vidi novērtējuma kopsavilkums apkopo informāciju par paredzamo nozīmīgāko projekta ietekmi uz vidi un sabiedrību, kā arī norāda, kādus pasākumus jāveic darbu izpildītājam, lai pēc iespējas samazinātu nelabvēlīgu ietekmi būvniecības un ekspluatācijas periodā.

Vienlaicīgi informējam, ka visi interesenti aicināti iesniegt viedokļus un priekšlikumus par IVN darba ziņojumu Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045. Tālrunis 67 321 173. Fakss 67 321 049).