Identifikācijas numurs
2022/8
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina pretendentus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: Ķīpsalas jahtu ostas esošās servisa (ēlinga) ēkas kopā ar pontonu platformas sagriešanu par 90 grādiem un noenkurošanu ar esošajiem enkuriem Ķīpsalas jahtu ostā, kā arī esošo inženiertīklu pieslēgumu (elektroapgādes, notekūdeņu savākšanas iekārtu, sakaru tīklu) pārslēgšanu un izvietošanu, ievērojot jauno servisa (ēlinga) ēkas izvietojumu (Tehniskās specifikācijas prasības 2. pielikumā).
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
 3. Līguma izpildes laiks: Darba izpildes maksimālais termiņš ir 1 (viena) mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas, bet ne ilgāk par 2022. gada 30. jūniju.
 4. Darba izpildes vieta Ķīpsalas jahtu osta Rīgas brīvostā.
 5. Gala maksājums 100% apmērā pēc darba izpildes. Līguma summas samaksa notiek pēc nodošanas – pieņemšanas akta un vienošanās par defektu novēršanu garantijas periodā parakstīšanas.
 6. Garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
 7. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi:info [at] rop.lv līdz 2022. gada 30. maija plkst.23:59.
 8. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  • Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019., 2020., 2021. un 2022. gadā) līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir veicis vismaz viena betona pontona ar celtspēju >= 4,7 kN/m2 uzstādīšanas un noenkurošanas darbus (darbi ir pabeigti un nodoti pasūtītājam).
  • Pretendentam iepirkuma līguma izpildē jāpiesaista elektroietaišu izbūves darbu vadītājs:

a) kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā;

b) kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022. gadā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai) ir vadījis vismaz vienus ārējo elektroapgādes tīklu būvdarbus.

 1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
 2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
 3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
 4. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz aizpildīts un parakstīts “Pieteikums dalībai piegādātāju izvēles procedūrā” (forma 2. pielikumā).

Pielikumā:

1. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

2. pielikums “Pieteikums dalībai piegādātāju izvēles procedūrā” (forma)

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Projekta vadītājs Gatis Kristaps
Kontakttālrunis
29411258
Saziņas e-pasts