Identifikācijas numurs
29
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: “Datortehnikas rezerves daļu un materiālu piegāde”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Preces  piegāde Kalpaka bulvārī 12, Rīgā, 10 (desmit) dienu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laiks – saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.
 4. Samaksas nosacījumi: 10 (desmit) dienu laikā pēc preces piegādes.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2021.gada 7.decembra plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums saskaņā ar 1. pielikuma formu un Finanšu piedāvājums, kurā norādīts konkrēts piedāvātais izstrādājums (forma 3. pielikumā).
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”

2. pielikums “Tehniskā specifikācija"

3. pielikums “Finanšu piedāvājums” (forma)

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Mārcis Frīdmanis
Kontakttālrunis
67030857
Saziņas e-pasts