Identifikācijas numurs
25
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

  1. Iepirkuma priekšmets: “Ekran Systems programmatūras licences uzturēšana vienam gadam”.
  2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN.      Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (2.pielikums).
  3. Iepirkuma līguma izpildes laiks: Licenču piegādes laiks no pirkuma līguma noslēgšanas dienas – 10 (desmit) darba dienas. 
  4. Samaksas nosacījumi: Pēc licenču piegādes - 10 (desmit) dienu laikā pēc darījuma apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski parakstītas pavadvēstules nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv, līdz 2021.gada 28.oktobra plkst.23:59 (pievienojot nepieciešamos dokumentus: 1. un 2. pielikums).
  6. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  • nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  • pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontakti

Mārcis Frīdmanis, tālr. 67030857, e-pasts: marcis.fridmanis [at] rop.lv