Identifikācijas numurs
22
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Cenu aptauja
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: “Darba apģērbu iegāde Rīgas brīvostas kapteņdienestam”. Iepirkums tiek dalīts divās daļās: 1.daļa “Vīriešu formas bikses, krekli, siksnas” atbilstoši Tehniskajai specifikācijai Nr.1 (1.pielikums) un 2.daļa “Vīriešu ziemas bikses, jakas” atbilstoši Tehniskajai specifikācijai Nr.2 (2.pielikums). Pretendents var iesniegt piedāvājumu kar katru no daļām atsevišķi vai par abām iepirkuma daļām kopā.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (1. un 2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN katrai no iepirkuma daļām atsevišķi. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo katrai no iepirkuma daļām atsevišķi atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3. un 4.pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājumu katrai no iepirkuma daļām.
 3. Iepirkuma līguma izpildes laiks: Preču piegādes laiks no pasūtījuma veikšanas – viens mēnesis (uz adresi: Meldru iela 5a, Rīga).
 4. Samaksas nosacījumi: Pēc preču piegādes - 10 (desmit) dienu laikā pēc darījuma apliecinoša dokumenta saņemšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2021.gada 7.oktobra plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
  1. aizpildīts un parakstīts Tehniskais piedāvājums tai iepirkuma daļai (1. daļa “Vīriešu formas bikses, krekli, siksnas”,  2. daļa “Vīriešu ziemas bikses, jakas”), kurā pretendents vēlas iesniegt piedāvājumu. Pretendents var pievienot citu nepieciešamo informāciju, lai apliecinātu piedāvātās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai.
  2. aizpildīts un parakstīts Finanšu piedāvājums tai iepirkuma daļai (1. daļa “Vīriešu formas bikses, krekli, siksnas”,  2. daļa “Vīriešu ziemas bikses, jakas”), kurā pretendents vēlas iesniegt piedāvājumu.
 1. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
 2. Kontaktpersona: Linards Makarovs, tālr. 67082010, e-pasts: linards.makarovs [at] rop.lv
Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Linards Makarovs
Kontakttālrunis
67082010
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Informējam, ka piegādātāju izvēles procedūra “Darba apģērbu iegāde Rīgas brīvostas kapteņdienestam” (Nr.22) ir noslēgusies.

Par iepirkuma 1.daļas “Vīriešu formas bikses, krekli, siksnas” uzvarētāju tika atzīta SIA "Nordic Tekstils", reģ.Nr.40003332104, kurai piešķirtas līguma slēgšans tiesības saskaņā ar piedāvāto līgumcenu 1166,00 EUR bez PVN.

Par iepirkuma 2.daļas Vīriešu ziemas bikses, jakas” uzvarētāju tika atzīta SIA "Stokker", reģ.Nr.40003226944, kurai piešķirtas līguma slēgšans tiesības saskaņā ar piedāvāto līgumcenu 4211,75 EUR bez PVN.