Infrastruktūra Vide
Miskaste

Teritorijas apsaimniekošanā ietilpst teritorijas sakopšana, atkritumu izvešana, infrastruktūras objektu uzraudzīšana un apsaimniekošana u.c. ar apsaimniekošanu saistīti darbi. Darbu izpildes termiņš – Rīcības plāna 2019 - 2021 ietvaros.

Aktuālie darbi:

Teritorijas sakopšana, atkritumu izvešanas

Elektroietaišu objektu uzturēšanu un apkalpošanu

Sanitārtehnisko objektu tehniskā stāvokļa uzraudzīšanu, apkalpošanu

Rīgas brīvostas neiznomāto teritoriju, ostas teritorijā esošo zaļo zonu, koplietošanas ceļu un gājēju ietvju kopšanu

Hidrotehnisko būvju un citas ar ostas darbību saistītās infrastruktūras, tostarp bāku, apsekošanu tehniskā stāvokļa novērtēšanu un ar tiem saistīto darbu veikšanu

Rīgas brīvostas pārvaldes dzelzceļa infrastruktūras objektu un to funkcionēšanai nepieciešamo ēku un būvju apsaimniekošana

Tehniskās drošības sistēmas iekārtu uzturēšanu un apkalpošana