Rīgas ostā tiek ievērotas visas starptautiskās prasības ostu drošības jomā, tai skaitā Starptautiskā kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksa - ISPS un Starptautiskā bīstamo jūras kravu kodeksa – IMDG prasības

Balstoties uz starptautisko drošības kodeksu prasībām, kā arī Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas normām, Rīgas ostai ir izstrādāts visaptverošs Ostas aizsardzības plāns, kura ieviešanu un darbību kontrolē Eiropas Komisijas atbildīgās struktūrvienības un Latvijas Jūras administrācija.

Saskaņā ar kopējo Ostas aizsardzības plānu arī katram ostā strādājošajam terminālim tiek izstrādāts Ostas iekārtas aizsardzības plāns, kura ieviešanu kontrolē Latvijas Jūras administrācija un Rīgas brīvostas pārvalde. Lai pārliecinātos par visu iesaistīto pušu sagatavotību aizsardzības plānos paredzēto pasākumu veikšanai, regulāri tiek organizētas drošības mācības ar termināļu, Rīgas brīvostas pārvaldes struktūrvienību un valsts operatīvo dienestu piedalīšanos.

Par drošību ostas termināļu teritorijās atbild ostas uzņēmumi, kas nodrošina drošu iekārtu tehnisko stāvokli un ekspluatāciju, tehnoloģisko procesu drošu ievērošanu, personāla apmācību, riska mazināšanas pasākumu plānošanu un īstenošanu.

Rīgas ostas termināļu darbība tiek uzraudzīta nepārtrauktā režīmā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Rīgas brīvostas pārvalde un atbildīgie valsts dienesti ir gatavi operatīvai reaģēšanai drošības apdraudējuma gadījumā, kā arī veic preventīvus pasākumus drošības risku novēršanai.


Ostas iekšējais drošības dienests

Salvis Orlovs
Ostas iekšējā drošības dienesta vadītājS
  • salvis.orlovs [at] rop.lv, +371 670 907 07
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Meldru iela 3c, Rīga, Latvija, LV-1015

Paaugstinātas bīstamības uzņēmumu uzraudzība

Sadarbībā ar Latvijas atbildīgajām institūcijām ir apzināti un tiek stingri kontrolēti paaugstinātas bīstamības uzņēmumi Rīgas brīvostas teritorijā. Saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta noteikumu prasībām četriem Rīgas ostas uzņēmumiem ir izstrādāta Rūpniecisko avāriju novēršanas programma, un astoņiem uzņēmumiem ir izstrādāts Drošības pārskats. 

Paaugstinātas bīstamības uzņēmumu darbības drošību stingri uzrauga valsts kontrolējošās iestādes, tomēr galvenā atbildība par iespējamo rūpniecisko avāriju risku izvērtēšanu un riska mazināšanas pasākumu īstenošanu ir jāuzņemas pašiem uzņēmumiem.


Darbības plāns neparedzēta piesārņojuma gadījumā

Saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta noteikumu prasībām Rīgas brīvostas pārvalde ir izstrādājusi Darbības plānu neparedzēta piesārņojuma gadījumā Rīgas brīvostā.

Plānā apskatīti akvatorijas piesārņojuma draudi no tām piestātnēm, kurās tiek veiktas darbības ar ķīmiskām vielām, naftas pārstrādes produktiem un maisījumiem (lejamkravām). Plānā izvirzītas prioritātes un noteikta secība, kādā veicami pasākumi neparedzēta piesārņojuma likvidācijai. 

Plāns ir iekšējais normatīvais akts un ar to iepazīstina tā realizācijā iesaistītās puses.


Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites uzraudzība

Saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta noteikumiem par bīstamo un piesārņojošo kravu aprites uzraudzību Rīgas brīvostā atbild:

  • Latvijas Jūras administrācija, kas kopumā pārrauga bīstamo un piesārņojošo kravu aprites noteikumu ievērošanu, kā arī veic pārbaudes uz kuģiem.
  • Rīgas brīvostas pārvalde, kas kontrolē noteikumu ievērošanu Rīgas ostas teritorijā. Ne retāk kā reizi četros mēnešos tiek pārbaudīta bīstamo un piesārņojošo kravu aprite ostas uzņēmumos. Tiek veiktas arī pārbaudes, atsaucoties uz sūdzībām par iespējamiem pārkāpumiem. Ja tiek konstatēts pārkāpums, par to tiek informēts Valsts vides dienests, kas lemj par soda vai ierobežojošo pasākumu piemērošanu.
  • Uzņēmējs, kas ir tieši atbildīgs par bīstamo un piesārņojošo kravu aprites drošību un visu saistošo noteikumu ievērošanu. Lai veiktu darbības ar bīstamām kravām, ostas komersantam ir jāsaņem Valsts vides dienesta izsniegta B kategorijas atļauja.

Sankciju riska pārvaldība

Rīgas ostā tiek ievēroti visi starptautiskie un nacionālie sankcijas regulējošie tiesību akti, un ir ieviesta Rīgas brīvostas pārvaldes izstrādāta sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma. 

Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir nodrošināt starptautisko un nacionālo sankciju likumos un citos tiesību aktos noteikto Latvijas Republikā piemērojamo prasību izpildi, kā arī novērst iespējamību Rīgas ostai vai Rīgas brīvostas pārvaldei tikt iesaistītai sankciju režīma pārkāpšanā, sankciju apiešanā vai mēģinājumā izvairīties no sankciju izpildes. Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma nosaka sankciju risku izvērtēšanas un sankciju atbilstības pārbaudes pasākumu īstenošanas kārtību, lai savlaicīgi spētu identificēt iespējamos riskus un ar tiem saistīto apdraudējumu. 

Rīgas brīvostas pārvalde sistemātiski veic sankciju risku izvērtējumu un nodrošina automātisku sankciju kontroles monitoringu, uzraugot augsta riska sadarbības partnerus un ostā ienākošos kuģus.


Jūs var interesēt: