Rīgas ostā tiek ievērotas visas starptautiskās prasības ostu drošības jomā, tai skaitā Starptautiskā kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksa - ISPS un Starptautiskā bīstamo jūras kravu kodeksa – IMDG prasības

Balstoties uz starptautisko drošības kodeksu prasībām, kā arī Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas normām, Rīgas ostai ir izstrādāts visaptverošs Ostas aizsardzības plāns, kura ieviešanu un darbību kontrolē Eiropas Komisijas atbildīgās struktūrvienības un Latvijas Jūras administrācija.

Saskaņā ar kopējo Ostas aizsardzības plānu arī katram ostā strādājošajam terminālim tiek izstrādāts Ostas iekārtas aizsardzības plāns, kura ieviešanu kontrolē Latvijas Jūras administrācija un Rīgas brīvostas pārvalde. Lai pārliecinātos par visu iesaistīto pušu sagatavotību aizsardzības plānos paredzēto pasākumu veikšanai, regulāri tiek organizētas drošības mācības ar termināļu, Rīgas brīvostas pārvaldes struktūrvienību un valsts operatīvo dienestu piedalīšanos.

Par drošību ostas termināļu teritorijās atbild ostas uzņēmumi, kas nodrošina drošu iekārtu tehnisko stāvokli un ekspluatāciju, tehnoloģisko procesu drošu ievērošanu, personāla apmācību, riska mazināšanas pasākumu plānošanu un īstenošanu.

Rīgas ostas termināļu darbība tiek uzraudzīta nepārtrauktā režīmā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Rīgas brīvostas pārvalde un atbildīgie valsts dienesti ir gatavi operatīvai reaģēšanai drošības apdraudējuma gadījumā, kā arī veic preventīvus pasākumus drošības risku novēršanai.


Ostas iekšējais drošības dienests

Salvis Orlovs
Ostas iekšējā drošības dienesta vadītājS
  • salvis.orlovs [at] rop.lv, +371 670 907 07
  • Rīgas brīvostas pārvalde
  • Meldru iela 3c, Rīga, Latvija, LV-1015

Paaugstinātas bīstamības uzņēmumu uzraudzība

Sadarbībā ar Latvijas atbildīgajām institūcijām ir apzināti un tiek stingri kontrolēti paaugstinātas bīstamības uzņēmumi Rīgas brīvostas teritorijā. Saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta noteikumu prasībām četriem Rīgas ostas uzņēmumiem ir izstrādāta Rūpniecisko avāriju novēršanas programma, un astoņiem uzņēmumiem ir izstrādāts Drošības pārskats. 

Paaugstinātas bīstamības uzņēmumu darbības drošību stingri uzrauga valsts kontrolējošās iestādes, tomēr galvenā atbildība par iespējamo rūpniecisko avāriju risku izvērtēšanu un riska mazināšanas pasākumu īstenošanu ir jāuzņemas pašiem uzņēmumiem.


Darbības plāns neparedzēta piesārņojuma gadījumā

Saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta noteikumu prasībām Rīgas brīvostas pārvalde ir izstrādājusi Darbības plānu neparedzēta piesārņojuma gadījumā Rīgas brīvostā.

Plānā apskatīti akvatorijas piesārņojuma draudi no tām piestātnēm, kurās tiek veiktas darbības ar ķīmiskām vielām, naftas pārstrādes produktiem un maisījumiem (lejamkravām). Plānā izvirzītas prioritātes un noteikta secība, kādā veicami pasākumi neparedzēta piesārņojuma likvidācijai. 

Plāns ir iekšējais normatīvais akts un ar to iepazīstina tā realizācijā iesaistītās puses.


Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites uzraudzība

Saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta noteikumiem par bīstamo un piesārņojošo kravu aprites uzraudzību Rīgas brīvostā atbild:

  • Latvijas Jūras administrācija, kas kopumā pārrauga bīstamo un piesārņojošo kravu aprites noteikumu ievērošanu, kā arī veic pārbaudes uz kuģiem.
  • Rīgas brīvostas pārvalde, kas kontrolē noteikumu ievērošanu Rīgas ostas teritorijā. Ne retāk kā reizi četros mēnešos tiek pārbaudīta bīstamo un piesārņojošo kravu aprite ostas uzņēmumos. Tiek veiktas arī pārbaudes, atsaucoties uz sūdzībām par iespējamiem pārkāpumiem. Ja tiek konstatēts pārkāpums, par to tiek informēts Valsts vides dienests, kas lemj par soda vai ierobežojošo pasākumu piemērošanu.
  • Uzņēmējs, kas ir tieši atbildīgs par bīstamo un piesārņojošo kravu aprites drošību un visu saistošo noteikumu ievērošanu. Lai veiktu darbības ar bīstamām kravām, ostas komersantam ir jāsaņem Valsts vides dienesta izsniegta B kategorijas atļauja.

Ārkārtas situāciju plāns

Rīgas brīvostas Ārkārtas situāciju plāns ir izstrādāts, lai koordinētu kuģu komandu, ostas termināļu, ostas dienestu un valsts operatīvo dienestu sadarbību un saskaņotu rīcību ārkārtas situācijas novēršanai un tās seku likvidācijai. Tas sniedz arī rīcības vadlīnijas un rekomendācijas kuģiem, ostas termināļiem un visiem ostā strādājošajiem par preventīvajiem pasākumiem, lai novērstu un samazinātu ārkārtas situāciju riskus ostā. 

Ārkārtas situāciju plāns nosaka ikdienas preventīvo pasākumu kopumu, kā arī paredz apmācības un treniņus, lai savlaicīgi reaģētu uz ārkārtas situāciju riskiem, novēršot kaitējumu cilvēkiem, videi un ostas infrastruktūrai.


Jūs var interesēt: