ostas maksas

Rīgas ostā kuģiem ir noteikta kravas maksa, kanāla maksa, sanitārā maksa, piestātnes maksa, pasažieru maksa un mazo kuģu maksa.

Ostas maksu likmes aprēķina pamatā ir kuģa bruto tonnāža – GT. Ostas maksas, tāpat kā maksu par ostā saņemtajiem pakalpojumiem, no kuģa iekasē kuģa aģents atbilstoši ar Rīgas brīvostas pārvaldi noslēgtā līguma noteikumiem. Ostas maksu likmes Rīgas ostā, kā arī to aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību nosaka Rīgas brīvostas pārvalde.

Rīgas ostas maksas ir konkurētspējīgas, salīdzinot ar citām reģiona ostām. Ostas maksās ir paredzētas atlaides:

  • kuģošanas līnijām atkarībā no līnijas kuģu ienācienu skaita gada laikā;
  • kruīza kuģiem atkarībā no ostas apmeklējumu skaita gada laikā;
  • zvejas un zivrūpniecības kuģiem - 50% apmērā no visām ostas maksām;
  • kuģiem ar “Green Award Certificate” - 10% apmērā no visām ostas maksām. 

Ostas maksu aprēķināšanas kārtība ir pieejama jebkuram interesentam, viegli saprotama un caurskatāma. Informācija par izmaiņām tiek savlaicīgi paziņota Rīgas ostas mājaslapā. Ostas maksās ir noteikti arī robežlīmeņi dažu ostas pakalpojumu cenām, kurus nesniedz Rīgas brīvostas pārvalde, bet privātie komersanti - velkoņu un citu peldošo līdzekļu izmantošanai, ugunsdzēsēju pakalpojumiem, atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanai un dzeramā ūdens piegādei.

Ostas maksas Rīgas ostā tiek pārskatītas reizi gadā un nepieciešamības gadījumā tās var tikt mainītas, ņemot vērā aktuālās cenu izmaiņas, tirgus situāciju un tendences.

Rīgas brīvostā iekasējamās ostas maksas un to likmes, ostas maksu aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība, kā arī maksimālo tarifu robežlīmeņi ostas pakalpojumiem ir noteikti “Rīgas ostas maksās”. Ostas maksu un ostā saņemto pakalpojumu maksas iekasēšanu no kuģu īpašniekiem veic kuģa aģents, kas tālāk nodrošina norēķināšanos ar pakalpojumu sniedzējiem - Rīgas brīvostas pārvaldi, komersantiem un Latvijas Jūras administrāciju.

Rīgas brīvostas valde ir apstiprinājusi jaunas Rīgas ostas maksas, kas stāsies spēkā 2021. gada 8. janvārī.


Jūs var interesēt: