Spilve

Pieteikšanās termiņš pagarināts.

Rīgas brīvostas pārvalde, adrese Kalpaka bulv.12, Rīga, LV-1010, izsola sev piederošā, valdījumā esošā nekustamā īpašuma un personālservitūtu nomas tiesību izsoli.

Objekts: Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā esošas zemes, valdījumā esošas zemes un personālservitūtu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, Spilves pļavās ar kopējo aptuveno platību 177,2 ha, nomas tiesību izsole.

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: saules paneļu uzstādīšana, atjaunojamās saules elektroenerģijas ražošana un uzkrāšana, ūdeņraža un alternatīvo degvielu ražošana.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli par objekta zemes nomas maksas daļu un objektā saražoto un Pārvaldei nodoto elektroenerģijas apjomu.

Izsoles sākuma cena un izsoles solis:

  • Objekta zemes nomas maksas daļas EUR sākumcena ir 233 251,05 EUR (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro, 5 centi). Izsoles solis: 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi).
  • Objektā saražotais un Pārvaldei nodotais elektroenerģijas apjoms katrā elektroenerģijas tirdzniecības intervālā ir 2,5% (divi komats pieci procenti). Izsoles solis 0,1% (nulle komats viens procentpunkts).

Izsoles noteikumi angļu valodā - www.rop.lv/en sadaļā "Notices".

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2024. gada 5. aprīlim plkst. 16.30. Izsoles laiks 2024. gada 16. aprīlī, plkst. 14.00. Pieteikumu reģistrācijas un klātienes izsoles vieta Kalpaka bulv.12, Rīga.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 5. aprīlim, plkst. 16.30 jāiesniedz izsoles noteikumos (pieteikuma veidlapā) norādītie dokumenti klātienē, pa pastu, vai nosūtot uz info [at] rop.lv ar drošu elektronisku parakstu apliecinātus dokumentus un jāiemaksā izsoles nodrošinājums Rīgas brīvostas pārvaldes norēķinu kontā LV16HABA0551024614837, AS Swedbank. Maksājuma mērķis: Nekustamā īpašuma Spilves pļavās nomas tiesību izsoles nodrošinājums.

Jautājumi par Objektu vai Objekta apskati nosūtāmi: info [at] rop.lv .

Parādīt visus