Pagarināts pieteikšanās termiņš

Rīgas brīvostas pārvalde, adrese Kalpaka bulv.12, Rīga, LV-1010, izsola sev piederošā, valdījumā esošā nekustamā īpašuma un personālservitūtu nomas tiesību izsoli.

Objekts: Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā esošas zemes, valdījumā esošas zemes un personālservitūtu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, Spilves pļavās ar kopējo aptuveno platību 176,9 ha, nomas tiesību izsole.

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: saules paneļu uzstādīšana un atjaunojamās saules elektroenerģijas ražošana.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles sākuma cena (gada nomas maksa): 233 251,05 EUR + 5% (pieci procenti) no Objektā saražotās elektroenerģijas apjoma katrā elektroenerģijas tirdzniecības intervālā.

Izsoles solis: 10 000,00 EUR vai 0,1% (nulle komats viens procentpunkts) no Objektā saražotās elektroenerģijas apjoma katrā elektroenerģijas tirdzniecības intervālā.

Izsoles noteikumi, pieteikuma veidlapa un cita informācija publicēta Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapā: www.rop.lv sadaļā "Paziņojumi". Nepieciešamības gadījumā šajā mājas lapas sadaļā tiks publicēta arī papildus informācija par izsoli. Izsoles noteikumi angļu valodā - www.rop.lv/en sadaļā "Notifications".

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2022.gada 11.novembrim plkst. 16.30. Izsoles laiks 2022.gada 22.novembrī, plkst. 14:00. Pieteikumu reģistrācijas un klātienes izsoles vieta Kalpaka bulv.12, Rīga.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 11.novembrim, plkst. 16.30 jāiesniedz izsoles noteikumos (pieteikuma veidlapā) norādītie dokumenti klātienē, pa pastu, vai nosūtot uz info [at] rop.lv ar drošu elektronisku parakstu apliecinātus dokumentus un jāiemaksā izsoles nodrošinājums Rīgas brīvostas pārvaldes norēķinu kontā LV16HABA0551024614837, AS Swedbank. Maksājuma mērķis: Nekustamā īpašuma Spilves pļavās nomas tiesību izsoles nodrošinājums.

Informācija par Objektu vai Objekta apskati: e-pasts info [at] rop.lv

Parādīt visus