Identifikācijas numurs
2023/11
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: “Virtuālās tūres izstrāde un integrācija esošajā Rīgas Brīvostas pārvaldes digitālajā muzejā”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Kalpaka bulvāris 12, Rīga. Tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpilde līdz 2023.gada 17.decembrim.
 4. Samaksas nosacījumi: Iespējams avanss 20 % apmērā. Atlikušais maksājums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2023.gada 2.oktobra plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums, Finanšu piedāvājums un dokumentācija, kas apliecina Tehniskās specifikācijas 5.6.punktā noteikto prasību izpildi.
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendentam pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
  4. pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā (2020., 2021., 2022. gadā un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir īstenojis vismaz divu, apjoma un tehnisko risinājumu ziņā līdzīgu projektu (sk. Tehnisko specifikāciju) realizāciju.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Mārtiņš Škapars
Kontakttālrunis
67030839
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Līguma slēgšanas tiesības par Daugavgrīvas cietokšņa virtuālās tūres izstrādi un integrēšanu esošajā Rīgas brīvostas pārvaldes digitālajā muzejā piešķirtas SIA "GA Group" (vienotais reģistrācijas numurs 40203320150) par līgumcenu 7495,00 EUR bez PVN.