Identifikācijas numurs
2022/11
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

 1. Iepirkuma priekšmets: “Virtuālās tūres izstrāde un integrācija esošajā Rīgas brīvostas pārvaldes digitālajā muzejā”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Virtuālā tūre izstrādājama Irbes un Mērsraga bākām (turpmāk - Darbi). Darbu veikšanas termiņš – divi mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.
 4. Samaksas nosacījumi: iespējams avanss 20 % apmērā.  Atlikušais maksājums 10 (desmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2022.gada 6.jūlija plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
  1. aizpildīts un parakstīts Pieteikums (1.pielikums);
  2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums);
  3. Dokumentācija, kas apliecina Dalības nosacījumu pretendentiem 4.punkta izpildi.
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā;
  4. pretendents pēdējo 3 gadu laikā ir veiksmīgi īstenojis apjoma un tehnisko prasību ziņā vismaz vienu līdzvērtīgu projektu. Pretendentam jāiesniedz īstenotā projekta apraksts un vizualizācijas.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Mārtiņš Škapars
Kontakttālrunis
28698600
Saziņas e-pasts