Identifikācijas numurs
2022/4
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 1. Iepirkuma priekšmets: “Sarkandaugavas caurtekas krasta attīrīšana un labiekārtošana”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN.
 3. Līguma izpildes laiks: No 2022. gada 27.–30. aprīlim. Atkarībā no nepieciešamo atļauju saņemšanas, darbu izpildes laiks var tikt pārcelts uz vēlāku periodu.
 4. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes notiks Kundziņsalas 6.šķērslīnijā pie Kundziņsalas tilta Daugavas caurtekas labajā krastā, 14.04.2022., plkst. 14.00. Dalība iepriekš jāpiesaka pie iepirkumā norādītās kontaktpersonas.
 5. Izpildes vieta: Kundziņsalas 6.šķērslīnijas Sarkandaugavas caurtekas labā krasta posms pie Kundziņsalas tilta.
 6. Samaksas nosacījumi: Avansa maksājums nav paredzēts. Par izpildītiem darbiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusējas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
 7. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv  līdz 2022. gada 22. aprīļa plkst.23:59.
 8. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz:
  • aizpildīts un parakstīts Pieteikums (1.pielikums);
  • sniegto pakalpojumu apraksts un vizualizācijas.
 9. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  • Pretendents pēdējo 3 gadu laikā ir veiksmīgi īstenojis vismaz vienu apjoma un tehnisko prasību ziņā līdzvērtīgu pakalpojumu. Jāiesniedz īstenoto pakalpojumu apraksts un vizualizācijas.
  • nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  • pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Mārtiņš Škapars
Kontakttālrunis
+371 28698600
Saziņas e-pasts