Identifikācijas numurs
26
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

 1. Iepirkuma priekšmets: “Griezto ziedu, ziedu un svētku kompozīciju iegāde Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Kalpaka bulvāris 12, Rīga. Iepirkuma līgums tiks slēgts uz 12 mēnešu periodu.
 4. Samaksas nosacījumi: 5 (piecu) darba dienu laikā pēc preces un pavadzīmes – rēķina saņemšanas. Visiem ziediem tiek piemērota 10% (desmit procentu) atlaide no ziedu sortimenta mazumtirdzniecības cenas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2021.gada 9.novembra plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums ar norādītajiem pielikumiem (Tehniskās specifikācijas 2.13.punkta izpildi apliecinošos dokumentus), Finanšu piedāvājums.
 7. Prasības pretendenta profesionālajam spējām: Pieredze līdzvērtīgu tehniskajā specifikācijā norādītā veida un apjoma pakalpojumu nodrošināšanā. Rekomendācijas vēstules (vismaz divas) no iestādēm, uzņēmumiem, kuriem Pretendents sniedzis savus pakalpojumus, kas saistīti ar telpu dekorēšanu, kompozīciju veidošanu oficiālu vizīšu ietvaros pēdējā gada laika, t.i. no 2020.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim.
 8. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
 9. Kontaktpersona: Dace Šulce, tālr. 67030848, e-pasts: dace.sulce [at] rop.lv

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”;

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Dace Šulce
Kontakttālrunis
67030848
Saziņas e-pasts
dace.sulce@rop.lv