Identifikācijas numurs
2022/17
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

 1. Iepirkuma priekšmets: “Dzeramā ūdens piegāde un ūdens iekārtu noma Rīgas brīvostas pārvaldes vajadzībām”
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums) un Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Līgums tiks slēgts par dzeramā ūdens piegādi 12 mēnešu periodā ar tiesībām pagarināt līguma darbības termiņu vēl uz 24 mēnešiem. Dzeramā ūdens piegāde adresēs: Kalpaka bulvāris 12, Rīga, Meldru iela 3C, Rīga,  Meldru iela 5A, Rīga.
 4. Samaksas nosacījumi: nākamajā mēnesī pēc iepriekšējā mēnesī faktiski sniegto pakalpojumu apjoma.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2022.gada 27.decembra plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums, Finanšu piedāvājums un Tehniskais piedāvājums. Pretendents pievieno dokumentus, kas norādīti Tehniskās specifikācijas 3.punktā.
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Dace Šulce
Kontakttālrunis
67030848
Saziņas e-pasts