Identifikācijas numurs
2023/7
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

 1. Iepirkuma priekšmets: “11 zemes vienību kadastrālā uzmērīšana reģistrēšanai zemesgrāmatā un zemes vienības daļas plāna izgatavošana un reģistrēšana Valsts zemes dienestā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā” (Zemes vienības plāns pielikumā).
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Visu darbu izpildes termiņš ir 6 mēneši no līguma noslēgšanas. Līguma izpildes vieta - Rīgas brīvostas teritorija.
 4. Samaksas nosacījumi: iespējams avansa maksājums 20 % apmērā no līguma summas. Atlikusī samaksa par padarītajiem darbiem tiks veikta 10 darba dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2023.gada 11.augusta plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums un Finanšu piedāvājums. Pretendents var pievienot citus dokumentus, kas apliecina tehnisko prasību izpildi.
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. pretendentam ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izdots sertifikāts, kas pārbaudāms Latvijas mērnieku biedrības Sertifikācijas centra mājaslapā (www.lmb.lv) vai SIA “”Sertifikācijas centrs” mājaslapā (www.persc.lv).
  2. pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  3. pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  4. pretendentam pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”.

4. pielikums “Zemes vienības plāns dwg. formātā

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Elīna Virga
Kontakttālrunis
67030841
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Par iepirkuma uzvarētāju kurai piešķiramas līguma slēgšans tiesības atzīta ar SIA firma “ĢEO & DĒZIJA”, vienotais reģistrācijas numurs 40002031448