Identifikācijas numurs
4
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Cenu aptauja
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina ieinteresētos piegādātājus iesniegt piedāvājumu piegādātāju izvēles procedūrai “Rīgas brīvostas jahtu un mazizmēru kuģošanas līdzekļu piestātnes Nr. LK-1 fenderu stiprinājumu remonts”.

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu (1. pielikums) un Darba uzdevuma (2. pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma procedūras priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3. pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājumu. Ja pretendents iesniegs piedāvājuma variantus – netiks neizskatīts nevienu no iesniegtajiem piedāvājumu variantiem.

Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli - piedāvājuma un nepieciešamo dokumentu kopiju nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv ()) līdz 2021. gada 17.marta plkst.23:59. Piedāvājums, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, neatkarīgi no kavēšanās iemesla, netiks izvērtēts.

Dalības nosacījumi pretendentiem:

  • nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  • pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Līguma izpildes noteikumi:

  • Remonta darbu veikšanas laiks – 7 darba dienas.
  • apmaksa – 10 dienu laikā pēc darbu pabeigšanas.
Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Artjoms Grigorjans
Kontakttālrunis
67030868
Saziņas e-pasts