Infrastruktūra ES līdzfinansēts Pabeigts
Kruīzi

Sustainable Development of Cruise Port Locations (GREENCRUISEPORT ir projekts, kas tiek īstenots ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam līdzfinansējumu (EU Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020, www.interreg-baltic.eu ). GREENCRUISEPORTprojektā ostu pārvaldes no Baltijas jūras un Ziemeļjūras reģioniem strādā kopā ar citiem galvenajiem kruīza nozares dalībniekiem, lai no kruīzu tūrisma viedokļa izveidotu Baltijas jūras reģionu par inovatīvāku, ilgtspējīgāku un labāk savienotu reģionu.

Projekta īstenošanas  periods: 2016.g. marts – 2019.g.februāris.

Kopējais projekta budžets ir 2,756 miljoni EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 1,93 miljoni EUR.

GREENCRUISEPORTprojekts ir turpinājums 2014.gadā īstenotajam “Green Cruise Port” priekšizpētes projektam, ko līdzfinansēja ES Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības sākuma kapitāla instruments (Seed Money Facility). Projekta Vadošais partneris bija Hamburgas osta pārvalde.

GREENCRUISEPORTprojekta mērķis

GREENCRUISEPORTietver multidimensiālu stratēģisku pieeju ilgtspējīgai un kvalitatīvai nākotnes attīstībai kruīzu satiksmei ostu teritorijās.

GREENCRUISEPORTveicina investīciju piesaiti un videi draudzīgu kruīzu ostu infrastruktūras un ēku attīstības procedūru veidošanu Batijas jūras reģionā (BJR), kā arī viedas satiksmes savienojumus ar sabiedrisko transportu un piegādes sistēmām.

GREENCRUISEPORTprojekta partnerība un ģeogrāfiskā teritorija

GREENCRUISEPORTprojektā ir iesaistīti divdesmit (20) partneri, tai skaitā asociētās organizācijas, kuri pārstāv ostu pārvaldes, kruīzu operatorus, jūrniecības pētniecības institūtus un valsts iestādes. Ģeogrāfiski tiek aptverts viss Batijas jūras reģions un robežojošā Ziemeļjūra.

Projekta partneri

 • Hamburgas ostas pārvalde (Vadošais partneris) (Hamburg Port Authority (Lead Partner))
 • Rostokas osta (Rostock Port)
 • Rīgas brīvostas pārvalde (the Freeport of Riga Authority)
 • Tallinas osta (Port of Tallinn)
 • Klaipēdas Valsts jūras ostas pārvalde (Klaipeda State Seaport Authority)
 • Helsinku osta (Port of Helsinki)
 • Bergenas osta (Port of Bergen)
 • Esbjergas osta (Port of Esbjerg)
 • Hamburgas kruīzu centrs (Hamburg Cruise Center)
 • Gdaņskas jūrniecības institūts (Maritime Institute Gdansk)  

Asociētie partneri un organizācijas

 • Oslo osta (Port of Oslo)
 • Stokholmas osta (Port of Stockholm)
 • Kopenhāgenas osta (Port of Copenhagen)
 • Amsterdamas osta (Port of Amsterdam)
 • Gēterborgas osta (Port of Gothenburg)
 • Sanktpēterburga, Rosmorport Ziemeļrietumu baseina nodaļa (Rosmorport North-West Basin Branch St.Petersburg)
 • Rosmorport Kaļiņingradas nodaļa (Rosmorport Kaliningrad Branch)
 • AIDA Cruises (Kruīzu kuģu opertors)
 • TUI Cruises (Kruīzu kuģu operators)
 • Brīvās un Hanzas pilsētas Hamburgas Senāta kanceleja (Senate Chancellery of the Free and Hanseatic City of Hamburg)  

 GREENCRUISEPORTprojekta pieeja

Projekta ieviešanas laikā plānotas tādas aktivitātes kā organizēt konferences un seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus BJR valstīs, izstrādāt stratēģiskos dokumentus un  pētnieciskās, tehniskās un konceptuālās izpētes, analizēt konkrētus biznesa gadījumus, celt projektā iesaistīto partneru kapacitāti,  izstrādāt BSR Green Cruise Port Rīcības plānu 2030, kas piedāvās stratēģisko virzību un praktiskās vadlīnijas viedu, videi draudzīgu kruīzu ostu attīstībai.

GREENCRUISEPORTprojekts ietver trīs tematiski apkopotas darba paketes (WP), kas ietver augšminētos pasākumus, lai atrastu inovatīvus risinājumus videi draudzīgām kruīzu ostām Baltijas jūras reģionā. Praktisko darba pakešu ieviešanu veic gan projekta partneri, gan asocētie partneri.

Darba pakete 1 (WP1) “Ilgtspējīgā enerģijas piegāde & inovatīvā emisiju samazināšana”:

 • kruīzu kuģu izmešu samazināšana ostās;
 • ilgtspējīga kruīzu ostu infrastruktūras piemērošana saskaņā ar pēdējām tehnisko sasniegumu prasībām kruīzu kuģu satiksmē;
 • kruīzu ostu gatavība un kruīzu operatoru reaģēšana uz emisiju regulējošiem normatīvajem aktiem, kas piemērojami kruīzu kuģiem (ECA, MARPOL VI pielikumā un ES direktīvā 2005/33/EK  ir paredzētas četras iespējas: destilēta degviela (MDO vai MGO), izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas (scrubber system), sašķidrinātā  dabasgāze (LNG) vai metanols kā degviela (methanol).

Darba pakete 2 (WP2) “Kruīza termināla ēkas & pieņemšanas iekārtu inovācijas”:

 • ilgtspējīgas kruīzu ostas būves (superstructure) izveide – termināļu ēkas un pieņemšanas iekārtas;
 • kruīzu ostu termināļu ēku adoptācija lielāku kruīzu kuģu uzņemšanai un attiecīgo atkritumu pieņemšanas un citu iekārtu piemērošana, piemēram, sateču ūdeņi, nosēdumi un izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies šķidrie un cietie atkritumi, notekūdeņi, cietie sadzīves un bīstamo toksisko atkritumu savākšanas iekārtas;
 • videi draudzīgu risinājumu integrācija ilgtspējīgās ēkās, piemēram,ēku veidols, apzaļumotie jumti, enerģijas taupīšanas iekārtas, saules paneļi, vēju turbīnas, vai arī energoefektīvs apgaismojums;
 • termināla un kuģa pieejamība vecāka gadagājuma cilvēkiem un pasažieru invalīdu pieņemšana;
 • kruīzu apkalpes sociālā uzņemšana ostu termināļos.

Darba pakete 3 (WP3) “Kruīzu ostas inovatīvie satiksmes risinājumi un ekonomiskie efekti”: 

 • kruīzu ostu videi draudzīgas satiksmes integrācija transporta sistēmā,ievērojot ostas izvietojumu, ieskaitot tuvāko iekšzemes teritoriju;
 • ekonomiskās ietekmes novērtējums uz kruīzu ostu pilsētām un reģionālo teritoriju;
 • kruīzu kuģu viedās un ilgtspējīgās satiksmes risinājumu attīstība, ieskaitot navigācijas jautājumus, ņemot vērā pieaugošos kruīzu kuģu izmērus, kā arī attiecīgos ilgtspējīgos transporta savienojumus;
 • lgstspējīgās mobilitātes risinājumi (piemēram, riteņi, sabiedriskais transports).

Green