Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 69. panta prasībām Rīgas brīvostas pārvalde sniedz informāciju par SIA “KRONOSPAN Riga” iesniegumu paredzētās darbības akceptēšanai.


1. paredzētās darbības nosaukums, norises vieta (adrese) un, ja iespējams, zemes vienības kadastra apzīmējums

SIA “KRONOSPAN Riga” esošā uzņēmuma darbības modernizācija un paplašināšana Daugavgrīvas šosejā 7, Daugavgrīvas šosejā 7 k-1, Daugavgrīvas šosejā 7 J, Daugavgrīvas šosejā 7 B, Rīgā.

2. ierosinātājs (fiziskās personas vārds un uzvārds, juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, publiskās personas vai tās iestādes nosaukums)

SIA “KRONOSPAN Riga”, reģistrācijas numurs 40003774690, juridiskā adrese: Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016.

3. datums, kad sniegts biroja atzinums par ziņojumu

2022. gada 13.oktobra Vides pārraudzības valsts biroja Atzinums Nr. 5-04/11/2022 par SIA “KRONOSPAN Riga” uzņēmuma darbības modernizācijas un paplašināšanas Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

4. ierosinātāja adrese, tālruņa numurs un ierosinātāja vai tā pilnvarotas personas tīmekļa vietnes adrese, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu

SIA “KRONOSPAN Riga”, tālruņa numurs +371 67430147, ar Ietekmes uz vidi ziņojumu var iepazīties http://www.venteko.com/lv/