Identifikācijas numurs
10
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Cenu aptauja
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina ieinteresētos piegādātājus iesniegt piedāvājumu piegādātāju izvēles procedūrai “Pasažieru lifta tehniskā apkope Meldru ielā 5a, Rīgā”.

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu, Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un apliecinājuma (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli - piedāvājuma un nepieciešamo dokumentu kopiju nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv ()) līdz 2021. gada 7.aprīļa plkst.23:59. Piedāvājums, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, neatkarīgi no kavēšanās iemesla, netiks izvērtēts.

Līguma izpildes noteikumi:

  • Iepirkuma līguma izpildes laiks – līdz 2022.gada 30.septembrim.
  • apmaksa – 10 dienu laikā pēc pakalpojuma (darbu) pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Administratīvā departamenta Saimniecības nodaļas vecākais speciālists Andris Frīdmanis
Kontakttālrunis
20015084
Saziņas e-pasts