Identifikācijas numurs
13
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Cenu aptauja
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina ieinteresētos piegādātājus iesniegt piedāvājumu piegādātāju izvēles procedūrai “Par Virtuālās tūres izstrādi un integrāciju esošajā Rīgas Brīvostas pārvaldes digitālajā muzejā”.

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu, Tehniskās specifikācijas – darba uzdevuma (1.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (2.pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli - piedāvājuma un nepieciešamo dokumentu kopiju nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv ()) līdz 2021. gada 28.aprīļa plkst.23:59. Piedāvājums, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, neatkarīgi no kavēšanās iemesla, netiks izvērtēts.

Līguma izpildes noteikumi:

  • Iepirkuma līguma izpildes laiks – līdz 2021. gada 31. augustam.
  • Apmaksa:
    • Iespējams avanss 20% no līguma summas;
    • Gala norēķins – 10 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Mārtiņš Škapars
Kontakttālrunis
67030839
Saziņas e-pasts