Rīgas brīvostas pārvalde, adrese Kalpaka bulv.12, Rīga, LV-1010, izsola nekustamā īpašuma, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, Krievu salā, Zilā ielā, nomas tiesības.

Izsoles veids: rakstiska izsole.

Nomas tiesību objekts - asfaltēta stāvlaukuma daļa 400 m2 platībā, nosacītā nomas maksa
2,17 EUR/m2 gadā, iznomāšanas termiņš 5 gadi.

Objektu turpmākās izmantošanas nosacījumi: ar ostas funkcijām saistīta vai nesaistīta komercdarbība (skat. Rīgas brīvostas pārvaldes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas metodikas 3.1.punktu; pieejams Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapā https://rop.lv/lv/zemes-noma-un-apbuves-tiesibas).

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2022.gada 30.decembrim plkst. 16.00. Izsoles laiks 2023.gada 3.janvāris plkst. 14:00. Izsoles vieta Kalpaka bulv.12, Rīga.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 30.decembrim, plkst. 16.00 jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.

Izsoles pretendents savu pieteikumu un citus izsoles noteikumos norādītos dokumentus iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, atrašanās vietu, kadastra numuru un nomas tiesības pretendentu (vārds un uzvārds vai komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs).