Rīgas brīvostas pārvalde, adrese Kalpaka bulv.12, Rīga, LV-1010, izsola nekustamā īpašuma, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, Krievu salā, Zilā ielā, apbūves tiesības.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Apbūves tiesību objekti:

Objekts Nr.1  - zeme ar aptuveno platību 4,61 ha (46 100 m²), izsoles sākuma cena (gada maksa) 100 037,00 EUR, izsoles solis 1000 EUR;

Objekts Nr.2 – zeme ar aptuveno platību 4.45 ha (44 500 m2), izsoles sākuma cena (gada maksa) 96 565,00 EUR, izsoles solis 960 EUR;

Objekts Nr.3 – zeme ar aptuveno platību 5.17 ha (51 700 m2), izsoles sākuma cena (gada maksa) 112 189,00 EUR, izsoles solis 1120 EUR;

Objekts Nr.4 – zeme ar aptuveno platību 5.18 ha (51 800 m2), izsoles sākuma cena (gada maksa) 112 189,00 EUR, izsoles solis 1120 EUR;

Objektu turpmākās izmantošanas nosacījumi: ar ostas funkcijām saistīta komercdarbība (skat. Rīgas brīvostas pārvaldes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas metodikas 3.1.punktu; pieejams Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapā https://rop.lv/lv/zemes-noma-un-apbuves-tiesibas). Uz katru objektu jāpiesakās atsevišķi.

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2024.gada 1.martam plkst. 16.00. Izsoles laiks 2024.gada 19.marts, Objekts Nr.1 plkst. 13:00., Objekts Nr.2 plkst. 14.00., Objekts Nr.3 plkst. 15.00, Objekts Nr.4 plkst. 16.00 Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta Kalpaka bulv.12, Rīga.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 1.martam, plkst. 16.00 jāiesniedz izsoles noteikumos (pieteikuma veidlapā) norādītie dokumenti un jāiemaksā izsoles nodrošinājums Rīgas brīvostas pārvaldes norēķinu kontā LV16HABA0551024614837, AS Swedbank. Maksājuma mērķis: Nekustamā īpašuma Zilā ielā, Rīgā Objekta Nr.1, Nr.2, Nr.3 vai Nr.4 (norādāms konkrētais Objekts, uz kuru piesakās) apbūves tiesību izsoles nodrošinājums.