Lai organizētu drošu kuģu satiksmi, visiem kuģiem Rīgas ostā ir pastāvīgi jānodrošina radiosakari ultraīsviļņu 9. vai 16. kanālā.

Kuģu satiksmes dalībniekiem Rīgas ostas akvatorijā ir jāievēro 1972. gada Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (COLREG).

Kuģiem ir jāievēro drošs ātrums atkarībā no kuģošanas apstākļiem. Ikvienam kuģim, kura garums ir lielāks par 24 metriem, ir jāievēro maksimālais ātrums - uz galvenā kuģu ceļa Daugavā ne lielāks par astoņiem mezgliem, bet Mīlgrāvja un Sarkandaugavas kanālā - sešiem mezgliem. Apdzīšana un divvirzienu kustība Mīlgrāvja un Sarkandaugavas kanālā ir aizliegta. Kuģiem ir jāsamazina ātrums līdz minimālajam manevrēšanas ātrumam, ejot garām piestātnēm ar kuģiem, peldošiem celtņiem, zemessmēlējiem un jebkādiem zemūdens darbu objektiem.

Kuģu satiksme ostā var tikt ierobežota, ja vēja ātrums pārsniedz 14 m/s vai redzamība ir mazāka par četrkārtīgu kuģa vislielāko garumu, kas izteikts metros (LOA), kā arī citos gadījumos, ja to nosaka ostas kapteinis.

Velkoņi

Velkoņu pakalpojumus ostā sniedz komercsabiedrības, kurām ir noslēgti līgumi ar Rīgas brīvostas pārvaldi par komercdarbības veikšanu ostā. Kuģim nepieciešamo velkoņu skaitu nosaka kuģa kapteinis, saskaņojot to ar loci. Velkoņu pakalpojumu komersantam piesaka kuģa aģents.

Tauvošana

Tauvošanas pakalpojumus piestātnēs nodrošina piestātņu īpašnieks vai lietotājs.