Kuģim ienākot Rīgas ostā vai atstājot ostu, kapteinis radiosakaru ultraīsviļņu 9. vai 16. kanālā informē kuģu satiksmes vadības centru . Atļauju sākt kustību var dot tikai kuģu satiksmes vadības centrs. Kuģu kustība ostā bez Kuģu satiksmes vadības centra atļaujas ir aizliegta.

Loča pakalpojums Rīgas ostā ir obligāts visiem kuģiem, kuru garums ir 50 metri un vairāk, kā arī tankkuģiem un pasažieru kuģiem neatkarīgi no to garuma. Loča pakalpojumi ostā tiek nodrošināti 24 stundas diennaktī. Kuģi no loču pakalpojuma var atbrīvot, ja kuģa kapteinis ir saņēmis atbilstošu sertifikātu par atbrīvošanu no pienākuma izmantot loci, kā arī dažos specifiskos gadījumos, kas noteikti “Rīgas brīvostas noteikumos”. Maksa par loča pakalpojumu ir iekļauta ostas maksās.

Ar kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās saistītās formalitātes kārto kuģa aģents atbilstoši normatīvajiem aktiem  par ostu formalitātēm. Kuģa aģents arī informē Kuģu satiksmes vadības centru par kuģim noteikto piestātni.

Rīgas ostas Kapteiņdienests kontrolē Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) esošās informācijas atbilstību normatīvajiem aktiem par ostu formalitātēm. Kuģim tiek dota atļauja ienākt ostā vai iziet no ostas tikai pēc tam, kad attiecīgās kontroles iestādes ir izdarījušas atzīmi SKLOIS sistēmā par šādas atļaujas došanu. Ja kuģis ir atbrīvots no pienākuma izmantot SKLOIS sistēmu, tad atļauju ienākt ostā dod kuģu satiksmes vadības centrs, saskaņojot to ar kontroles iestādēm.


Jūs var interesēt: