01.06.2017.

Šodien, 1. jūnijā, ar Valsts vides dienesta un Rīgas brīvostas pārvaldes kopīgi organizēto konferenci, noslēdzas Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālais projekts “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā”.  Kā projekta rezultātus īsi rezumēja Rīgas brīvostas pārvaldes Vides dienesta vadītājs Vilis Avotiņš: “Rīgas ostas teritorijā atkal par vienu sakoptu, apkārtējai videi, cilvēkiem un ostas uzņēmējdarbībai draudzīgu teritoriju vairāk”.

Piesārņojums ar naftas produktiem Rīgas ostas teritorijā Sarkandaugavā izveidojās 20. gadsimta 60.–70. gados, kad teritoriju apsaimniekoja Padomju Savienības armija un tā tika izmantota naftas produktu uzglabāšanai un pārkraušanai. Sarkandaugavas piesārņotā teritorija Nacionālajā programmā „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” bija ierindota starp vietām, kas uzskatāmas par visvairāk piesārņotām Latvijas teritorijā. Pirms projekta veiktā izpēte Rīgas brīvostas teritorijā uzrādīja ļoti augstu gruntsūdeņu piesārņojuma līmeni ar vairāk nekā trīsdesmit gadus veciem naftas produktiem gandrīz 5,5 hektāru platībā. Peldošā naftas slāņa biezums gruntī vietām sasniedza 1,5 metrus. Piesārņojumam nokļūstot Daugavā, Rīgas brīvostas pārvalde bija spiesta regulāri nodrošināt šāda neidentificēta (vēsturiskā) piesārņojuma savākšanu.

2011. gadā ar Šveices valdības finansiālo atbalstu tika uzsākta projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” realizācija ar mērķi panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, atjaunot un uzlabot vides kvalitāti kā arī novērst iedzīvotāju veselības apdraudējumu. Attīrīšanas darbi tika veikti Sarkandaugavai un Mīlgrāvja kanālam pieguļošajās vietās Rīgas ostas uzņēmumu SIA „OVI”, SIA „Eko Osta”, SIA „Woodison” un SIA „VL Bunkering” teritorijās. Sešu gadu laikā tika atsūknēti un nodoti reģenerācijai 1721 tonna naftas produktu, kā arī ekskavēts un nodots pārstrādei vairāk nekā 7122 tonnas ar viskoziem un asfaltveidīgiem naftas produktiem piesārņotas grunts. Gar Sarkandaugavas attekas krastu ir izbūvēta 376 metrus gara ūdens necaurlaidīga rievsiena un drenāžas sistēma. Gar Mīlgrāvja kanāla krastu - 110 metrus gara drenāžas sistēma. Patlaban ir pilnībā pabeigti visi projekta abās kārtās plānotie sanācijas darbi kopumā 8 ha platībā. Kopumā projekta īstenošanā ieguldīti 15,3 miljoni Šveices franku. 85 % no izmaksām - 13 miljonus Šveices franku, finansējusi Šveices valdība.

Šodien Rīgas brīvostas pārvaldē Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” noslēguma konferencē pašmāju un ārzemju eksperti apkopoja projekta īstenošanas gaitā paveikto. Ar labāko pieredzi sanācijas projektu realizēšanā dalījās Baltijas valstu un Šveices pārstāvji.