Iznomā Rīgas brīvostas teritorijā, Saivas ielā 40, Rīgā esošo nekustamā īpašuma objektu, kurā ietilpst:

1. Administratīvā ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 120 1523 007) ar kopējo platību – 224,1 m2

2.  Šķūnis-garāža (būves kadastra apzīmējums 01001201523008) ar kopējo platību – 56,9 m2

3. Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 120 1523 daļa 1605 m2 platībā

Nekustamā īpašuma objekta nomas termiņš - vismaz 10 gadi

Nomas maksa 1500 EUR/mēnesī, neieskaitot PVN

Nomnieks maksā visus ar īpašumu saistītos nodokļus, komunālos un apsaimniekošanas maksājumus.

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: Darbība, kas atbilst Rīgas teritorijas plānojumam un Rīgas brīvostas Attīstības programmai.

Prasības nomniekam: nomniekam jāatbilst Ostu likuma 18. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, kā arī nepastāv citos ārējos normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi līguma noslēgšanai.

Pieteikšanās kārtība: Rīgas brīvostas pārvaldei adresēts iesniegums, plānotās darbības apraksts un aizpildīts pielikums Nr. 1 (pretendenta apliecinājums).   

Pieteikšanās termiņš – 30 dienas no paziņojuma publicēšanas datuma

Ja uz nomas objektu būs pieteikušās vairākas personas, līgums tiks slēgts ar personu, kura piedāvās augstāku nomas maksu.

Objekta apskates vieta un laiks -

Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu

Kontakti

Andris Frīdmanis
tālr.: 20015084

e-pasts: andris.fridmanis [at] rbflote.lv