1.    Rīgas brīvostas pārvaldes īpašumā esoša Peldoša piestātne (kadastra apzīmējums 0100 011 2061 003) 24 metri garums 2,5 metri platums, kas pieguļ nekustamam īpašumam  - piestātnei Nr.AO ar kadastra apzīmējumu 0100 011 2012 028
2.    Peldoša piestātne atrodas pie zemes gabala ar kadastra Nr.0100 011 2061 
3.    Peldošas piestātnes nomas termiņš: kuģošanas sezona 2024.gadā.
4.    Informācija par Peldošo piestātni: Rīgas brīvostas pārvalde nenodrošina elektrības un ūdens pieslēgumu.  Peldošai piestātnei elektrības pieslēgumu jāsaskaņo ar blakus esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100011 2012 022 (restorāna “Naples”) īpašnieku. 

Saskaņā ar sertificēta vērtētāja tirgus nomas maksas novērtējumu Peldošās piestātnes nomas maksa 3000,00 EUR (PVN papildus) apmērā gadā jeb 250 EUR mēnesī (PVN papildus). Pretendents piedāvā savu nomas maksu, kas nav mazāka par novērtējumu. Ja uz nomas objektu būs pieteikušies vairāki pretendenti, kas atbilst Ostu likuma 18.panta pirmās daļas noteiktajām prasībām, līgums tiks slēgts ar personu, kura piedāvās augstāku nomas maksu.

Papildus maksājams nekustamā īpašuma nodoklis. Nomniekam būs  jāsedz peldošās piestātnes apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi.

Peldošās piestātnes izmantošanas nosacījumi: mazizmēra kuģošanas līdzekļu tauvošana 

Prasības nomniekam: 
1)    Nomniekam jāatbilst Ostu likuma 18.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, kā arī Nomniekam, tā īpašniekiem nepastāv citos ārējos normatīvajos aktos noteikti ierobežojumi nomas līguma noslēgšanai;
2)    Nomniekam jānodrošina peldošās piestātnes pieguļošās teritorijas, tajā skaitā, akvatorijas regulāru uzkopšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību;
3)    Nomnieks atbildīgs par esošo nožogojumu posmā no ēkas Andrejostas ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 011 2012 022) līdz žoga nobeigumam virzienā uz Eksporta ielu un vārtiņiem, kas nodrošina piekļuvi peldošai piestātnei.

Pieteikšanās kārtība: Rīgas brīvostas pārvaldei adresēts iesniegums, plānotās darbības apraksts un aizpildīts pielikums Nr.1 (pretendenta apliecinājums). Savu piedāvājumu Peldošas piestātnes nomai,  norādot savu nomas maksas piedāvājumu, lūdzam iesniegt, aizpildot pielikumā pievienoto pieteikuma paraugu. Pieteikumu lūdzam iesniegt Rīgas brīvostas pārvaldei, Kalpaka bulvārī 12, Rīgā, LV-1010, līdz 2024. gada 18. aprīlim (ieskaitot) slēgtā aploksnē, uz aploksnes norādot: 
(komersanta nosaukums)
Peldošās piestātnes nomas piedāvājums 

Objekta apskates vieta un laiks – 2024.gada 11. aprīlis plkst.10.00. Andrejostas iela 3A, Rīga.

Kontakti: Artjoms Grigorjans, tālr.29 378242, e-pasts: artjoms.grigorjans [at] rop.lv