Identifikācijas numurs
9
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Cenu aptauja
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina ieinteresētos piegādātājus iesniegt piedāvājumu piegādātāju izvēles procedūrai “Interaktīvās kartes dizaina izstrāde”.

Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN par iepirkuma priekšmetu kopumā. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (2.pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājumu. Ja pretendents iesniegs piedāvājuma variantus – netiks neizskatīts nevienu no iesniegtajiem piedāvājumu variantiem.

Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli - piedāvājuma un nepieciešamo dokumentu kopiju nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv ()) līdz 2021. gada 31.marta plkst.23:59. Piedāvājums, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, neatkarīgi no kavēšanās iemesla, netiks izvērtēts.

Līguma izpildes noteikumi:

  • Iepirkuma līguma izpildes laiks – viens gads.
  • apmaksa – 10 dienu laikā pēc pakalpojuma (darbu) pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
Adrese
Kalpaka bulvāris 12, Rīga, LV-1010
Kontaktpersona
Deniss Bičkovs
Kontakttālrunis
67030876
Saziņas e-pasts