Identifikācijas numurs
2023/6
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

  1. Iepirkuma priekšmets: “Ūdensputnu ligzdošanas vietas ierīkošana Žurku salā 100m2 platībā”.
  2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
  3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Visu darbu izpildes termiņš ir 2 mēneši no līguma noslēgšanas. Līguma izpildes vieta – Žurku salā Rīgas brīvostas teritorijā.
  4. Samaksas nosacījumi: Samaksa par padarītajiem darbiem tiks veikta 10 dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
  5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2023.gada 27.jūlija plkst.23:59.
  6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums, Finanšu piedāvājums un dokumenti, kas apliecina pretendenta profesionālās spējas (dokumenti, kas apliecina 7.1. un 7.2.punkta prasību izpildi - klientu atsauksmes (vai to kopijas) vai citus pieredzi un kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopijas, darījumu apliecinošas dokumentu kopijas vai citus pieredzi apliecinošus dokumentus).
  7. Dalības nosacījumi pretendentiem:

     7.1. pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021.,2022. gadā un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir izpildījis (objektiem jābūt                        pieņemtiem ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām) vismaz vienu būvdarbu līgumu, kura ietvaros veikta transporta infrastruktūras izbūve vai                    pārbūve;

    7.2. pretendentam iepirkuma līguma izpildē jāpiesaista atbildīgais darbu vadītājs atbilstoši šādām prasībām: a) kuram ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā; b) kurš               iepriekšējo 5 gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021., 2022. gadā un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā atbildīgais darbu vadītājs ir vadījis transporta                       infrastruktūras būvniecības darbus.

    7.3. pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    7.4 pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;

    7.5. pretendentam pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”.

2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”.

4. pielikums “Potenciālās ligzdošanas vietas un piekļūšanas vietas fotofiksācijas”

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Daiga Tāle
Kontakttālrunis
67090761
Saziņas e-pasts