Identifikācijas numurs
2024/5
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem: 

 1. Iepirkuma priekšmets: “Rīgas brīvostas pārvaldes mājaslapas rop.lv uzturēšana”.
 2. Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: 72000000-5  IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un atbalsts (IT services: consulting, software development, Internet and support).
 3. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 4. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Uzturēšanas līgums uz 1 (vienu) gadu.
 5. Samaksa 10 dienu laikā pēc darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
 6. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2024.gada 28. martam plkst.23:59.
 7. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums dalībai iepirkumā (1. pielikums), Finanšu piedāvājums (3.pielikums). Lai apliecinātu prasīto profesionālo pieredzi, pretendents aizpilda apliecinājuma par atbilstību pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu, līguma darbības laiku, īsu darbu aprakstu. Par sniegtajiem pakalpojumiem jāiesniedz pasūtītāju atsauksmes vai citi, apliecinoši dokumenti (darba pieņemšanas-nodošanas akts, darījumu apliecinošas dokumentu kopijas u.c.).
 8. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  • pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  • pretendentam pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.
  • Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. gadā un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir izpildījis:
 1. vismaz 2 (divus) projektus informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas jomā, kuru ietvaros izstrādāti datu apmaiņas risinājumi ar citām informācijas sistēmām;
 2. vismaz 2 (divus) projektus, kas izstrādāti Drupal programmēšanas valodā.
Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas vecākais speciālists Staņislavs Vaišļa
Kontakttālrunis
67030876
Saziņas e-pasts