Identifikācijas numurs
RBP 2023/33A
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Statuss
Iepirkums noslēdzies
Apraksts

Pretendenti piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā „Paskaidrojuma raksta „Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana Kundziņsalā” (iepirkuma identifikācijas Nr. RBP_2023/33A) var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 20. decembrim plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus 2023. gada 20. decembrī plkst. 10:00.

Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV (Common Procurement Vocabulary – kopējā iepirkuma vārdnīca) kods: 71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi (Engineering design services).

Nolikums, nolikuma grozījumi, skaidrojumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir brīvi un tieši elektroniski pieejamas Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmas vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113138

Saskaņā ar SPSIL 44. panta pirmo daļu piedāvājumi atklātai iepirkuma procedūrai ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Piedāvājumi iesniedzami: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/113138.

Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklātas iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/761786

Adrese
Kalpaka bulv. 12
IUB publikācijas datums
Kontaktpersona
Rīgas brīvostas pārvaldes Vides un inženiertehniskā departamenta direktore Jeļena Krēsle
Kontakttālrunis
67030858
Saziņas e-pasts
Rezultāti

Iepirkuma komisija paziņo, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības atklātā iepirkuma procedūrā “Paskaidrojuma raksta „Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana Kundziņsalā” (id. Nr.RBP_2023/33A) piešķirtas piegādātāju apvienībai “PALUS”, kas sastāv no  SIA "ADS geometrical" (vienotais reģ. Nr. 40003843263) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Palus" (vienotais reģ. Nr. 40103997494), un kuru uz pilnvaras pamata pārstāv sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Palus". 12.03.2024. noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar nolikuma noteikumiem un pretendenta piedāvāto līgumcenu 85 375,00 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Publikācija Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: https://pvs.iub.gov.lv/show/762719