Identifikācijas numurs
30
Publikācijas datums
Beigu datums
Tips
Piegādātāju izvēles procedūra
Statuss
Procesā
Apraksts

Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) uzaicina komersantus iesniegt savus piedāvājumus piegādātāju izvēles procedūrai, atbilstoši šādiem noteikumiem:

 

 1. Iepirkuma priekšmets: “Pasažieru iekāpšanas - izkāpšanas tuneļa Eksporta ielā 3a remonts”.
 2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: Dalības nosacījumiem un Darba uzdevuma (2.pielikums) prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko līgumcenu bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (3.pielikums).
 3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks: Pasažieru iekāpšanas - izkāpšanas tuneļa remonta darbi jāpabeidz un jānodod pasūtītājam ar darbu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laiks – 1 (viens) gads.
 4. Samaksas nosacījumi: 10 (desmit) dienu laikā pēc darbu  nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.
 5. Piedāvājumu iesniegšana: elektroniski (ar pavadvēstuli nepieciešamo dokumentu nosūtīšana uz e-pasta adresi: info [at] rop.lv), līdz 2022.gada 10.janvāra plkst.23:59.
 6. Pretendentu atlasei ir jāiesniedz: aizpildīts un parakstīts Pieteikums, Tehniskā specifikācija / pretendenta piedāvājums un Finanšu piedāvājums.
 7. Dalības nosacījumi pretendentiem:
  1. nav Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  2. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;
  3. pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Pielikumā:

1. pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā”

2. pielikums “Darba uzdevums”;

3. pielikums “Finanšu piedāvājums”.

Adrese
Kalpaka bulv. 12
Kontaktpersona
Artjoms Grigorjans
Kontakttālrunis
29378242
Saziņas e-pasts
artjoms.grigorjans@rop.lv